16-åring dømt for over­grep mot miljø­ar­bei­der

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ERLEND OLSBU

Asyl­sø­ke­ren for­grep seg mot den sam­me miljø­ar­bei­de­ren tre gan­ger i lø­pet av kort tid. Nå er han dømt til sam­funns­straff.

16-årin­gen kom til Nor­ge i midt­en av 2015. I au­gust 2016 flyt­tet han til en bo­lig for mindre­åri­ge asyl­sø­ke­re på Sør­lan­det.

Miljø­ar­bei­de­ren som ble ut­satt for over­grep var en av fle­re an­sat­te som skul­le ta seg av 16-årin­gen og de and­re be­boer­ne.

Den førs­te over­gre­pet fant sted en dag i sep­tem­ber. 16-årin­gen skal da ha an­tas­tet kvin­nen, dratt hen­ne ned i fan­get og pres- set hen­ne mot un­der­li­vet sitt. Miljø­ar­bei­de­ren slet seg løs og vars­let en annen an­satt om det som had­de skjedd. Da gut­ten ble kon­fron­tert med hen­del­sen av­vis­te han an­kla­ge­ne.

No­en da­ger se­ne­re ble kvin­nen igjen an­tas­tet av 16-årin­gen. Også den­ne gan­gen nek­tet han for at noe had­de skjedd.

Det tred­je over­gre­pet skal ha fun­net sted på 16-årin­gens rom, i slut­ten av sep­tem­ber i fjor. Den sam­me miljø­ar­bei­de­ren kom da inn for å sjek­ke at han had­de ryd­det og skif­tet senge­tøy.

Gut­ten skal da ha luk­ket dø­ra og dyt­tet miljø­ar­bei­de­ren ned på sen­ga. Kvin­nen ble holdt fast, del­vis av­kledd og be­følt av 16-årin­gen. Da kvin­nen rop­te at han skul­le stop­pe ble hun hørt av en kol­le­ga som kom til.

Kol­le­ga­en har for­klart at gut­ten spratt ut av sen­ga da hun kom inn. Hun har også sagt at miljø­ar­bei­de­ren som ble over­falt var i sjokk og syn­lig pre­get av hen­del­sen. I ret­ten ga beg­ge ut­trykk for at det kun­ne gått mye ver­re der­som hun ikke had­de hørt ro­pe­ne og kom­met til.

Iføl­ge dom­men har kvin­nen som ble ut­satt for over­grep fått post­trau­ma­tisk stressyn­drom som en føl­ge av over­gre­pe­ne.

Un­der retts­sa­ken i Kris­tian­sand ting­rett nek­tet 16-årin­gen straff­skyld for alle punk­te­ne i til­ta­len mot ham.

Ret­ten har ikke sett no­en for­mil­den­de om­sten­dig­he­ter i sa­ken, med unn­tak av gut­tens unge al­der. Straf­fen ble satt til 90 ti­mers sam­funns­straff, som må gjen­nom­fø­res i lø­pet av seks må­ne­der.

Iføl­ge dom­men har 16-årin­gen vist en ned­la­ten­de hold­ning over­for kvin­ner og gitt ut­trykk for at han kun­ne kom­man­de­re dem rundt som han vil­le. Iføl­ge dom­men vil sam­funns­straf­fen han er idømt inne­hol­de in­di­vi­du­el­le sam­ta­ler med fokus på kjønns­rol­ler og grense­set­ting.

Gut­ten ble også dømt til å be­ta­le 60.000 kro­ner i er­stat­ning til miljø­ar­bei­de­ren han for­grep seg mot.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.