26-åring tatt og mis­tenkt for over 40 for­hold

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ODD-INGE RØNNING ULEBERG odd.inge.uleberg@fvn.no

En 26 år gam­mel venn­døl frem­stil­les for va­re­tekt i dag, mis­tenkt for over 40 kri­mi­nel­le for­hold bare i vår. Hans for­sva­rer ber om løs­la­tel­se

– Man­nen har til­stått at han brøt seg inn i kina­res­tau­ran­ten i sen­trum og stjal pen­ger etter at vi på­grep ham man­dag etter­mid­dag, for­tel­ler lens­mann John Tho­mas Hom­me i Vennesla.

26-årin­gen er også mis­tenkt for å ha stjå­let og mis­brukt et mini­bank­kort han fant i en bil i sen­trum, og for inn­brud­det i Sport 1 i Vennesla i for­ri­ge uke.

– Til sam­men har vi over 40 for­hold som fengs­lings­grunn­lag in­klu­dert en del mind­re nar­ko­tika­sa­ker. Dis­se for­hol­de­ne er alle skjedd si­den han ble ut­skre­vet fra be­hand­ling i psy­kia­tri­en i vin­ter, sier lens­mann Hom­me.

Po­li­ti­et vil be om va­re­tekts­fengs­ling fram til en ho­ved­for­hand­ling i ret­ten.

NY HJEMMEL

– Vi vil for­sø­ke å be­nyt­te den nye lov­hjem­me­len som sier at ret­ten i fle­re til­fel­ler enn før kan døm­me men­nes­ker til tvun­gen be­hand­ling i helse­ve­se­net, sier Hom­me. Han me­ner den nye lov­hjem­me­len er vik­tig for­di den kan hjel­pe po­li­ti­et i sa­ker som har med no­to­ris­ke gjen­gan­ge­re å gjø­re.

Lens­man­nen sier det også er be­hov for en ny psy­kia­trisk vur­de­ring av 26-årin­gen, som er vel­dig bry­som for po­li­ti­et, men som først og fremst sli­ter med li­vet sitt.

– Den­ne 26-årin­gen har vært ri­me­lig ak­tiv i man­ge år. Det må vi kun­ne si uten å over­dri­ve, sier Hom­me.

Han har seks dom­mer på seg si­den 2008 for godt over 100 kri­mi­nel­le for­hold. Po­li­ti­et har tid­li­ge­re ka­rak­te­ri­sert ham som en som fal­ler mel­lom alle sto­ler og som de har pro­ble­mer med å hol­de kon­troll på.

KREVER LØS­LA­TEL­SE

26-årin­gens for­sva­rer, ad­vo­kat Per Hol­ter-an­der­sen i Ad­vo­kat­fir­ma­et Syl­te, sier han kom­mer til å kre­ve løs­la­tel­se av sin kli­ent, og han lu­rer på hvor po­li­ti­et vil hen.

– Han er retts­lig util­reg­ne­lig og bør ut av va­re­tekt fort. Det har gått vel­dig galt un­der tid­li­ge­re fengs­lin­ger. Man­nen bør løs­la­tes, sier Hol­ter-an­der­sen.

Han sier man­nen er un­der et tvangs­be­hand­lings­re­gi­me. Der­for er han und­ren­de til at po­li­ti­et vil ha nok en tvangs­vur­de­ring.

– Den nye re­ge­len om å døm­me til be­hand­ling me­ner jeg gjel­der til­fel­ler der den sik­te- de er til stor sje­nan­se for and­re per­soner, la oss si ty­pen for­føl­gel­se el­ler «stal­ke­re». Den kan ikke bru­kes her, me­ner for­sva­rer, som sier hans kli­ent er i en vans­ke­lig si­tua­sjon.

26-årin­gens opp­nevn­te ver­ge, ad­vo­kat Jan Pet­ter Horn, øns­ker ikke å kom­men­te­re sa­ken el­ler po­li­ti­ets vur­de­rin­ger, ut­over føl­gen­de:

– Man­nen er godt iva­re­tatt av kom­mu­na­le myn­dig­he­ter og spe­sial­helse­tje­nes­ten, men det er en kre­ven­de si­tua­sjon.

ARKIVFOTO: FRODE LINDBLOM

Lens­mann i Vennesla og Ive­land, John To­mas Hom­me, vil bru­ke den nye pa­ra­gra­fen om tvangsbehandling i straffe­lo­ven mot 26-årin­gen i Vennesla.

FOTO: ODD-INGE RØNNING ULEBERG

Det var i hel­gen 26-årin­gen knus­te dø­ra i kina­res­tau­ran­ten i Vennesla.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.