Tap­te stort på Byk­le-dam

For førs­te gang på 16 år har Kru­se Smith-kon­ser­net gått med un­der­skudd. Hoved­år­sak er dam-mi­se­ren i Byk­le.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: RUNE ØIDNE REINERTSEN rune.o.reinertsen@fvn.no

– Jeg hå­per det er nok nå. Og nei; jeg vet ikke om noe mer i sam­me ka­te­go­ri, sier Jan A. He­stås (60).

Det er tirs­dag og han pre­sen­te­rer fjor­års­regn­ska­pet fra en­tre­pre­nør- og ei­en­doms­kon­ser­net Kru­se Smith. Det er 11. gang han gjør det, men førs­te gang han må vise røde tall. Sist gang Kru­se gikk i mi­nus, var i 2001, før He­stås’ tid.

Tors­dag over­la­ter han kon­sern­sjef­kon­to­ret til Hei­di Wol­den (47) og blir selv råd­gi­ver og pro­sjekt­opp­føl­ger.

DUM DAM-DOM

He­stås’ inn­le­den­de be­merk­ning skyl­des ho­ved­år­sa­ken til 2016-un­der­skud­det på 44 mil­lio­ner kro­ner: kost­nads­sprekk på den svæ­re Sarvs­foss-dam­men i Byk­le. Dom­men fra Kris­tian­sand ting­rett an­kes ikke. Kru­se Smith må bite i seg et tap som Fædre­lands­ven­nen an­slår til over 100 mil­lio­ner kro­ner, ba­sert på hva som kom fram un­der retts­sa­ken mel-

FRA REGNSKAPET

lom Kru­se Smith, ho­ved­en­tre­pre­nør Im­p­le­nia og bygg­her­re Otra Kraft sist vin­ter.

2015-regnskapet var også pre­get av kost­nads­sprekk. Da var pro­ble­met Sands­fjord­brua i Ro­ga­land, som be­las­tet en­tre­pre­nør­regn­ska­pet med mel­lom 50 og 100 mil­lio­ner kro­ner.

– Når det gjel­der Sarvs­foss­dam­men, skul­le jeg gjer­ne hatt bom­pen­ger for van­net som pas­se­rer. Men gjort er gjort og spist er spist. Vi mis­tol­ket kon­struk­sjo­nen og var ikke gode nok på av­tale­hånd­verk. Dom­men vil­le blitt uri­me­lig res­surs­kre­ven­de å anke. Når det er sagt, har vi lært en lek­se om kon­trakts­pro­se­dy­rer og -juss. Og la meg un­der­stre­ke at det er flin­ke folk i an­leggs­di­vi­sjo­nen vår. Fjell­av­de­lin­gen er fan­tas­tisk dyk­tig, sier Jan A. He­stås.

TUNGE I «OLJEBELTET»

Som nevnt er dam­pro­sjek­tet hoved­år­sak til at 2016 end­te i mi­nus. Men inn­tje­nin­gen i kon­ser­nets øv­ri­ge ak­ti­vi­te­ter var hel­ler ikke til å jub­le over.

– 80 pro­sent av om­set­nin­gen kom­mer fra det jeg kal­ler «oljebeltet». Og mens virk­nin­ge­ne av olje­pris­fal­let vis­te seg å bli mo­de­ra­te i og rundt Kris­tian­sand, var de kraf­ti­ge i Ro­ga­land. Der­for har vi dreid oss mer mot of­fent­lig sek­tor. Blant an­net skal vi set­te opp et nytt bygg for Stats­bygg/ Høg­sko­len i Ber­gen for 340 mil­lio­ner kro­ner, og vi er i gang med vei­pro­sjek­tet E 18 Tvede­strand - Aren­dal. Det som ir­ri­te­rer litt, er at vi mis­set på den nye Varodd­broa med fem mil­lio­ner kro­ner. Det had­de vært bra for re­gio­nen om en lo­kal en­tre­pre­nør fikk job­ben, frem­hol­der He­stås.

LYSTEGN

Jens Ove Klev, øko­nomi­di­rek­tør med et drøyt års farts­tid, trek­ker fram 50/50-sam­ar­bei­det med Reit­an­grup­pen om kom­bi­ner­te for­ret­nings- og lei­lig­hets­bygg di­ver­se ste­der i Sør-nor­ge, like­le­des 50/50-sam­ar­bei­det med Bache­grup­pen om ut­leie og for­valt­ning av ut­styr.

– Beg­ge de­ler ut­vik­ler seg bra. Og ordre­re­ser­ven, som var nede i 2,25 mil­li­ar­der kro­ne ved for­ri­ge års­skif­te – ned fra cir­ka 4,7 mil­li­ar­der to år før – har vokst igjen til 3,5 mil­li­ar­der. 2017-om­set­nin­gen ser ut til å hav­ne litt un­der fire mil­li­ar­der kro­ner, er Klev og He­stås eni­ge om.

FOTO: RUNE ØIDNE REINERTSEN

11 gan­ger har kon­sern­sjef Jan A. He­stås (t.h.) le­vert års­regn­ska­per for Kru­se Smith-kon­ser­net. Alle har vist over­skudd, unn­tatt det sis­te. Nå trek­ker han seg til­ba­ke til en råd­gi­ver- og pro­sjekt­opp­føl­ger­rol­le. T.v. øko­nomi­di­rek­tør Jens Ove Klev.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.