Lei­re inn som styre­le­der

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Tid­li­ge­re sam­me dag som Jan A. He­stås og Jens Ove Klev pre­sen­te­rer røde 2016-tall, har det skjedd som har vært vars­let len­ge: Sis­sel Lei­re (43) over­tar etter sin far To­mas Lei­re (68) som styre­le­der helt øverst i Kru­se Smit­hkon­ser­nets sel­skaps­struk­tur. Hun re­pre­sen­te­rer fjer­de ge­ne­ra­sjon i fa­mi­lie­be­drif­ten.

To da­ger se­ne­re skal alt­så Hei­di Wol­den star­te opp som kon­sern­sjef. Der­med inne­has de to mest sen­tra­le po­si­sjo­ne­ne i Sør­lan­dets størs­te en­tre­pre­nør­kon­sern av kvin­ner bo­satt i Stav­an­ger.

Men To­mas Lei­re be­hol­der en kon­trol­le­ren­de ak­sje­post og fort­set­ter som me­nig styre­med­lem. Rundt bor­det har han sel­skap av blant and­re John G. Ber­nan­der.

ARKIVFOTO: ANDERS MARTINSEN

Sis­sel Lei­re (t.v) over­tar som styre­le­der, mens Hei­di Wol­den er ny kon­sern­sjef.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.