Vil ha sko­le i ned­re Vennesla

Oasen øns­ker å byg­ge sin nye sko­le tett ved fyl­kes­vei 405 i ned­re Vennesla. Opp­start er tenkt høs­ten 2019.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ODD-INGE RØNNING ULEBERG odd.inge.uleberg@fvn.no

– Vi har in­gen en­de­li­ge tom­ter vi har sett oss ut, men si­den vi øns­ker å være en sko­le for hele Vennesla, sier det seg nes­ten selv at vi øns­ker å lig­ge et sted tett ved ho­ved­vei­en mel­lom Grova­ne og kom­mune­gren­sa til byen.

Det sier styre­le­der i Oasen, Jan Inge Jens­sen, til Fædre­lands­ven­nen.

Oasen har søkt om å star­te en grunn­sko­le (1- til 10.trinn) for inn­til 180 ele­ver. Det til­sva­rer ti pro­sent av elev­mas­sen i Vennesla.

STARTER MED NO­EN Få

Jens­sen sier Oasen kom­mer til å star­te i det små med mel­lom 15 og 30 ele­ver det førs­te året.

– Vel å mer­ke hvis vi får god­kjen­ning. Nå har kom­mune­sty­ret i Vennesla an­be­falt etab­le­ring, men det er Ut­dan­nings­di­rek­to­ra­tet som av­gjør det­te. Vi hå­per å ha av­gjø­rel­sen i lø­pet av høs­ten-vin­te­ren, sier han.

Opp­start kan teo­re­tisk skje fra skole­året 2018/2019, men Jens­sen me­ner opp­start høs­ten 2019 er mest sann­syn­lig.

TOMTEALTERNATIVER

– Ten­ker dere å sam­ar­bei­de med Fi­ladel­fia om lo­ka­ler på Vike­land, si­den de al­le­re­de dri­ver Kris­ten vgs Vennesla der?

– Vi har in­gen kon­kre­te for­hand­lin­ger med Fi­ladel­fia om det, men vi øns­ker et godt for­hold til alle kir­ke­ne i Vennesla og ser fram til et sam­ar­beid, sva­rer Jens­sen.

– Huns­øya?

– Jeg ber om re­spekt for at vi ikke har kom­met så langt i pro- ses­sen at vi har sett på spe­si­el­le tom­ter. Vi øns­ker dess­uten et godt sam­ar­beid med kom­mu­nen og vil gå i dia­log med dem også om plas­se­ring, sier styre­le­der Jan Inge Jens­sen.

Oasen dri­ver i dag grunn­sko­ler i Song­da­len, Man­dal og Kris­tian­sand. Nye sko­ler er på trap­pe­ne i Kris­tian­sand, Vennesla og Flekke­fjord.

OVERRASKET

Jens­sen er noe overrasket over at Krf-ere i Vennesla var kri­tis­ke til å etab­le­re kris­ten, pri­vat fri­sko­le i byg­da, men han sier ord­fø­rer Tor­hild Brans­dal gjor­de en god jobb og fikk sik­ret fler­tal­let. Han forventer at KRF opp­trer med stø­dig­het i for­hold til prin­sip­pet om for­eldre­rett.

– Men har du ikke for­stå­el­se for kri­tik­ken om fel­les­are­na­en som for­svin­ner når fle­re og fle­re vel­ger seg vekk fra den of­fent­li­ge sko­len?

– Som skole­mann er også jeg opp­tatt av en god, of­fent­lig sko­le, og at det går gren­ser for alt. Det vil for ek­sem­pel være una­tur­lig å star­te fri­sko­ler i små kom­mu­ner som Åse­ral. Vi skal være et sup­ple­ment til den of­fent­li­ge sko­len.

IKKE REDD MAN­GE FRI­SKO­LER

– Men hvis krist­ne og mus­li­mer og and­re grup­per la­ger sine egne sko­ler, hvor­dan blir Nor­ge da?

– Det of­fent­li­ge må sik­re at no­en fun­da­men­ta­le og grunn­leg­gen­de ting er på plass, slik som like­stil­ling, de­mo­kra­ti og fri­het. Det må være ram­mer også for fri­sko­le­ne, ram­mer som ver­ner om, jeg had­de nær sagt, vår kris­ten­hu­ma­nis­tis­ke tra­di­sjon og arv. Er det­te på plass, ser jeg ikke hvor­for ikke for­eldre­ret­ten skal gjel­de. Vi må sik­re at ikke ma­jo­ri­te­ten over­sty­rer mi­no­ri­te­te­ne i sam­fun­net, sva­rer Oasen-leder Jan Inge Jens­sen.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Jan Inge Jens­sen, styre­le­der i Oasen sko­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.