Kan bety skole­ned­leg­gel­se

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ODD-INGE RØNNING ULEBERG

Råd­mann Svein Skis­land vært klar på at kris­ten fri­sko­le kan bety end­ret skole­struk­tur og skole­ned­leg­gel­se i Vennesla kom­mu­ne.

– Det er for­skjell på opp­start med 30 ele­ver og full ut­byg­ging med 180 ele­ver, men jeg har sagt vi må kom­me til­ba­ke til det­te med struk­tur når vi vet mer kon­kret, har sier råd­man­nen.

Vara­ord­fø­rer Be­rit Kit­tel­sen har snak­ket om per­le­ra­den med fem barne­sko­ler på ei mil mel­lom Kvar­stein og Sam­kom og at per­le­ra­den er tru­et.

Selv om Skis­land øns­ket å si nei til kris­ten fri­sko­le i byg­da, sier han at kom­mu­nen øns­ker et best mu­lig sam­ar­beid med sko­len hvis den først blir etab­lert.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.