Mis­tet lap­pen for 163 km/t – tatt igjen fem uker se­ne­re

Faedrelandsvennen - - NYHETER - VEGARD DAMSGAARD

24-årin­gen mis­ter fø­rer­kor­tet i 16 må­ne­der etter å ha rå­kjørt uten fø­rer­kort.

Kris­tian­sand ting­rett har også dømt man­nen til sam­funns­straff i 30 ti­mer.

«Til­tal­te har ikke hatt inn­ven­din­ger til måle­re­sul­ta­te­ne og har for­klart at han kjør­te i den has­tig­he­ten som er an­gitt i til­ta­len», he­ter det i den fers­ke dom­men.

24-årin­gen bo­satt i Lyng­dal ble stop­pet av po­li­ti­et på E 18 i Lillesand i au­gust i fjor.

Gjen­nom­snitts­må­lin­gen vis­te 163 km/t i 100-so­nen, og han ble fra­tatt lap­pen på ste­det.

Fem uker se­ne­re ble han vin­ket til side av lo­vens lan­ge arm igjen, den­ne gang på Ose­stad i Lin­des­nes. La­ser­måle- ren vis­te 96 km/t i 80-so­nen.

Men den­ne gang had­de han ikke noe fø­rer­kort å gi fra seg.

Det fin­ner ting­ret­ten na­tur­lig nok straffe­skjer­pen­de.

Og si­den han fra før had­de tre prik­ker på ser­ti­fi­ka­tet, ble taps­ti­den for­len­get yt­ter­li­ge­re tre må­ne­der mer enn nor­malt, til 16 må­ne­der.

«I for­mil­den­de ret­ning leg­ges det vekt på at til­tal­te har er­kjent straff­skyld for po­li­ti­et og i ret­ten», på­pe­ker ting­ret­tens ad­mi­ni­stra­tor, dom­mer­full­mek­tig Andreas Hel­dal.

I tråd med Riks­ad­vo­ka­tens ret­nings­lin­jer er det sam­funns­straff som gjel­der ved kjø­ring i mel­lom 155 og 165 km/t i 100-so­nen.

24-årin­gen må ut med 2000 kro­ner i saks­om­kost­nin­ger til det of­fent­li­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.