Blankt nei til bøn­de­ne

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Frem­skritts­par­ti­et set­ter hardt mot hardt i jord­bruks­for­hand­lin­ge­ne på Stortinget: Det er uak­tu­elt å gi bøn­de­ne mer i bud­sjett­støt­te enn 410 mil­lio­ner kro­ner.

Foran sam­ta­le­ne med Venst­re og KRF om det ha­va­rer­te jord­bruks­opp­gjø­ret er bud­ska­pet klart fra Frps land­bruks­po­li­tis­ke tal­s­per- son Mor­ten Ør­sal Jo­han­sen: Det kom­mer ikke på tale med mer i bud­sjett­over­fø­rin­ger nes­te år enn sta­ten la opp til i sitt opp­rin­ne­li­ge til­bud. – Vi for­hol­der oss til pro­po­si­sjo­nen som er sendt til Stortinget. Den er på 410 mil­lio­ner kro­ner. Land­bru­ket må ut­vi­se den sam­me mo­de­ra­sjon som and­re grup­per har gjort. Da må vi for­hol­de oss til ram­men og hel­ler dis­ku­te­re hva vi kan gjø­re in­nen­for den­ne ram­men, sa han.

FOTO: NTB SCANPIX

Mor­ten Ør­sal Jo­han­sen, Frp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.