Fler­tall for ny av­gift

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Hav­bruks­næ­rin­gen er kri­tisk, men kom­mu­ne­ne kan se fram til økte inn­tek­ter som føl­ge av en ny av­gift på opp­dretts­fisk.

– Det­te er en vik­tig sei­er for nors­ke kyst­kom­mu­ner. Opp­dretts­sel­ska­pe­ne be­ta­ler i dag ingenting for bruk av fel­les­ska­pets hav­om­rå­der. Med det­te ved­ta­ket må de be­ta­le for seg, sier SVS Tor­geir Knag Fyl­kes­nes til NTB.

SV frem­met for­sla­get som tirs­dag fikk støt­te fra Ap, Sp, Venst­re og KRF da næ­rings­ko­mi­te­en avga sin inn­stil­ling. Re­gje­rings­par­ti­ene Høy­re og Frp mot­set­ter seg den nye av­gif­ten, som iføl­ge SV vil kun­ne gi kom­mu­ne­ne rundt 400 mil­lio­ner kro­ner mer i inn­tekt hvert år. – Det vil bety mye for sko­le, helse og miljø­ar­beid langs norske­kys­ten, sier Fyl­kes­nes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.