Tu­ris­te­ne ven­der til­ba­ke til Tyr­kia

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

●● For førs­te gang si­den slut­ten av 2015 har Tyr­kia en øken­de til­strøm­ming av tu­ris­ter. I april økte tu­ris­men med 18 pro­sent fra sam­me pe­rio­de året før. Tu­ris­ter fra Tysk­land og Russ­land ut­gjor­de de to størs­te grup­pe­ne av til­rei­sen­de i april.

Man­ge rus­sis­ke tu­ris­ter boi­kot­tet det po­pu­læ­re fe­rie­lan­det etter at Tyr­kia skjøt ned et rus­sisk fly nær gren­sen til Sy­ria i slut­ten av 2015. Nå ser rus­ser­ne imid­ler­tid ut til å kom­me til­ba­ke. I april var det 485 pro­sent fle­re rus­se­re i Tyr­kia enn i sam­me pe­rio­de året før.

Kon­flik­ter inn­ad i Tyr­kia, som in­klu­de­rer po­li­tis­ke kon­flik­ter, et kupp­for­søk, dets etter­døn­nin­ger og ter­ror­an­grep har ram­met tu­rist­sek­to­ren hardt. I 2016 had­de Tyr­kia 30 pro­sent fær­re tu­ris­ter enn året før.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.