72

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

PRO­SENT

av alle i al­ders­grup­pen 9–79 år var på kino i fjor, mot 67 pro­sent i 2012. Det er alt­så fle­re som går på kino, men vi går ikke like ofte som før. Gjen­nom­snitt­lig an­tall kino­be­søk per år var 2,8 i 2016, mot 3,0 gan­ger i 2012, vi­ser tall fra Norsk kul­tur­baro­me­ter 2016, som ble lagt fram tirs­dag.

Ki­no­sø­ket er jevnt for­delt mel­lom menn og kvin­ner, men det er de unge i al­ders­grup­pen 16–24 år som går mest på kino. Det er li­ke­vel i den­ne grup­pen kino­be­sø­ket har gått mest ned. Mens den­ne al­ders­grup­pen i gjen­nom­snitt var 12,2 gan­ger på kino i 1991, had­de tal­let gått ned til 4,3 be­søk i fjor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.