Bente­ler Auto­mo­ti­ve Farsund AS

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

● Stø­per bil­de­ler i alu­mi­ni­um som le­ve­res i fly­ten­de form fra nabo­be­drif­ten Al­coa Lis­ta.

● I år er det 20 år si­den pro­duk­sjo­nen star­tet opp, den gang med Al­coa som ei­er.

● Le­ve­rer rundt 1,5 mil­lio­ner de­ler i et nor­mal­år. Alle er «sik­ker­hets­kri­tis­ke» ele­men­ter på en bil.

● Er i stand til å stø­pe sto­re de­ler i ett styk­ke.

● Pro­duk­te­ne gjen­nom­går en ni­tid kva­li­tets­kon­troll som blant an­net om­fat­ter rønt­gen­fo­to­gra­fe­ring og over­flate­be­lys­ning med fluo­res­ce­ren­de pul­ver.

● Pro­duk­sjo­nen lø­per døgn­kon­ti­nu­er­lig fra man­dag mor­gen til fre­dag etter­mid­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.