Hva skjer i Tysk­land?

2017 har vært et år for over­ras­kel­ser, bit­re skuf­fel­ser og uven­te­de sei­ere i tysk po­li­tikk.

Faedrelandsvennen - - MENING - OLE LETNES første­ama­nu­en­sis, UIA

i ja­nu­ar ble det klart at Mar­tin Schulz, tid­li­ge­re pre­si­dent for Europa­par­la­men­tet, vil­le over­ta som leder for so­sial­de­mo­kra­te­ne (SPD) og også bli par­ti­ets kans­ler­kan­di­dat ved val­get til ny for­bunds­dag 24. sep­tem­ber. Schulz, som en­tret tysk po­li­tikk som en frisk vind, med li­den­skap og vyer om et mer rett­fer­dig sam­funn, gav umid­del­bart par­ti­et et kraf­tig byks på me­nings­må­lin­ge­ne. «Schulz-ef­fek­ten» ble et be­grep. På en­kel­te må­lin­ger lå SPD til og med foran de kon­ser­va­ti­ve par­ti­ene CDU/CSU og Schulz foran for­bunds­kans­ler Mer­kel i po­pu­la­ri­tet.

Fire må­ne­der og tre del­stats­valg sei­ne­re er det bare res­ter igjen av Schulz-ef­fek­ten. Mer­kel-lei­ren er på vei til­ba­ke mot 40-pro­sent­mer­ket, mens SPD har en opp­slut­ning som ikke er sær­lig høy­ere enn det dår­li­ge re­sul­ta­tet par­ti­et opp­nåd­de ved for­ri­ge valg til For­bunds­da­gen (25,7 pro­sent). D e tre del­stats­val­ge­ne var alle en ned­tur for SPD, og i sær­de­les­het for Mar­tin Schulz. Sær­lig smerte­fullt var re­sul­ta­tet i den folke­rike og vik­ti­ge del­sta­ten Nordrhein-west­fa­len den 14. mai – som att­på­til er Schulz’ hjem­stat. SPD mis­tet po­si­sjo­nen som størs­te par­ti. Koa­li­sjons­part­ner gjen­nom sju år, De grøn­ne, ta­per også så mye opp­slut­ning at fler­tal­let ry­ker. Mi­nis­ter­pre­si­dent og nest­le­der i CDU Hannelo­re Kraft trek­ker seg med øye­blik­ke­lig virk­ning fra alle po­li­tis­ke verv. Med den hel­ler uka­ris­ma­tis­ke Ar­min La­schet i spis­sen blir CDU størs­te par­ti og kan dan­ne re­gje­ring med det fri­de­mo­kra­tis­ke par­ti­et (FDP), som gjor­de sitt bes­te valg i del­sta­ten noen­sin­ne.

Hva har de kon­ser­va­ti­ve par­ti­ene – og FDP – gjort rik­tig, og SPD åpen­bart feil? Mar­tin Schulz snak­ker med be­geist­ring om rett­fer­dig­het og ver­dig­het. Han vil ha gra­tis ut­dan­ning på alle nivå, fra barne­hage til uni­ver­si­tet. Han vil ret­te opp uhel­di­ge føl­ger av Agen­da 2010, den stor­stil­te ar­beids­livs- og trygde­re­for­men un­der Spd-for­bunds­kans­ler Ger­hard Schrö­der (1998-2005). Re­for­men li­be­ra­li­ser­te reg­le­ne for mid­ler­ti­dig an­set­tel­se og åp­net for bruk av be­man­nings­by­rå­er, re­du­ser­te pe­rio­den for ut­be­ta­ling av ar- beids­le­dig­hets­pen­ger og hen­vis­te der­med nye hundre­tu­se­ner av tid­li­ge­re ar­beids­ta­ke­re til so­sial­hjelp. Det­te vil Schulz del­vis re­ver­se­re, og han vil til­by ar­beids­le­di­ge gra­tis om­sko­le­ring. A lt det­te er til­tak som på en po­si­tiv måte gri­per inn i liv­e­ne til man­ge vel­ge­re. Men, som de sis­te del­stats­val­ge­ne har vist, er det spørs­mål som i dag be­rø­rer vel­ger­ne enda ster­ke­re. De kon­ser­va­ti­ve valg­te å sen­tre­re valg­kam­pen i Nordrhein-west­fa­len rundt tre stikk­ord: Sik­ker­het, sko­le og sam­ferd­sel. De snak­ket mye om bor­ger­nes rett til trygt å kun­ne fer­des ute etter mør­kets fram­brudd, om mer po­li­ti i «nogo areas» og om å fore­byg­ge inn­brudd i folks bo­li­ger. Hen­del­ser som over­gre­pe­ne i Köln nytt­års­nat­ta 2015 ble truk­ket fram, og li­ke­så mang­len­de år­vå­ken­het fra myn­dig­he­te­nes side før tu­ni­sie­ren Anis Am­ri ut­øvde det blo­di­ge at­ten­ta­tet mot jule­mar­ke­det i Berlin i de­sem­ber i fjor.

Valg vin­nes i midt­en – og skal SPD bli størs­te par­ti, må det nød­ven­dig­vis ap­pel­le­re til bre­de­re lag. Med unn­tak av Wil­ly Brandt

Sær­lig smerte­fullt var re­sul­ta­tet i den folke­rike og vik­ti­ge del­sta­ten NordrheinWest­fa­len den 14. mai – som att­på­til er Schulz’ hjem­stat.

i 1969 har in­gen so­sial­de­mo­krat blitt for­bunds­kans­ler uten et prag­ma­tisk, ideo­lo­gisk ned­to­net pro­gram. Fram mot for­bunds­dags­val­get vi par­ti­et leg­ge mer vekt på bor­ger­nes øns­ke om sik­ker­het i hver­da­gen. Det sam­me gjel­der ut­dan­nings­po­li­tik­ken: Vel­ger­ne er sær­lig be­kym­ret for stort fra­fall i sko­len og for mis­lyk­ket in­te­gre­ring av inn­vand­re­re. I et land som Tysk­land er gode, og helst køfrie, vei­er vik­ti­ge for vel­ger­ne. Man­ge dag­pend­le­re bor et tre­sif­ret an­tall kilo­me­ter fra sine ar­beids­plas­ser. Be­reg­nin­ger vi­ser at inn­byg­ger­ne år­lig til­brin­ger opp­til 100 ti­mer i kø. Ut­byg­ging av mo­tor­vei­ene er der­for en vin­ner­sak i valg­kam­pen, noe også SPD nå har mer­ket seg.

For Mer­kels CDU og søs­ter­par­ti­et i del­sta­ten Bay­ern, CSU, er det vik­tig å vise vel­ger­ne at de går sam­let inn i valg­kam­pen mot høs­tens valg. I flykt­nings­pørs­må­let har de to par­ti­ene krang­let for åpen sce­ne. Mens Mer­kel be­dy­ret at «vi kla­rer det», vil­le CSU etab­le­re en maks­gren­se på an­tall flykt­nin­ger. Den­ne stri­den er nå, i alle fall fore­lø­pig, bi­lagt. L ar så Schulz-ef­fek­ten seg mane til­ba­ke? Kan­skje. Ald­ri så galt at det ikke er godt for noe: For­de­len er nå at SPD og Schulz er i an­greps­po­si­sjon. Det er «sam­ling i bånn», og de har alt å vin­ne. Da Schulz kom inn på are­na­en i ja­nu­ar, vant han raskt opp­slut­ning kan­skje for­di han fram­sto som noe helt an­net enn Ange­la Mer­kel. Der Mer­kel er ra­sjo­nell, av­ven­ten­de og kjø­lig, er Schulz be­geist­ret og vi­sjo­nær. Sam­ti­dig satt man­ge, nok også Schulz selv, med en frykt for at Schulz-ef­fek­ten ikke vil­le hol­de fram til val­get. Det­te gjor­de ham for­sik­tig, redd for å trå feil, noe som tvang ham til å spil­le en annen rol­le enn seg selv.

Nå er det Mer­kel, full av selv­til­lit etter tre gode valg, som har over­ta­ket. Men Schulz er kamp­lys­ten, og kan­skje fri­ere enn før. Kam­pen står nå om å bli størs­te par­ti. In­gen kan re­gje­re uten en part­ner, men sli­ke spørs­mål for­sky­ves til etter val­get.

FOTO: NTB SCANPIX

Mar­tin Schulz gjor­de et byks på me­nings­må­lin­ge­ne da han ble leder for so­sial­de­mo­kra­te­ne. Fire må­ne­der og tre del­stats­valg sei­ne­re er det bare res­ter igjen av Schulz-ef­fek­ten, skri­ver kro­nikk­for­fat­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.