Våre eld­re for­tje­ner øko­no­misk trygg­het

Faedrelandsvennen - - MENING -

Nors­ke eld­re he­ders­kvin­ner og menn som har slitt og gjort sitt for å byg­ge det nors­ke sam­funn til det det er i dag, for­tje­ner selv­sagt å få et løft i al­der­dom­men.

●● I De­mo­kra­te­nes for­slag til opp­trap­pings­plan for nors­ke pen­sjo­nis­ter som jeg vil frem­me på stortinget om jeg igjen, etter høs­tens valg av fol­ket blir valgt som en av 169 stor­tings­re­pre­sen­tan­ter.

De som er pen­sjo­nis­ter og de som blir – skal ikke løn­nes med mind­re enn 25.000.- i må­ne­den reg­net ut­fra nivå i 2017. Det­te uan­sett om de er gift, sam­boen­de el­ler ens­lig.

Og så skal pen­sjo­nen in­deks­re­gu­le­res, slik at kjøpe­kraf­ten opp­rett­hol­des år for år.

Den­ne opp­trap­pings-pla­nen må kun­ne iverk­set­tes f.o.m. nes­te trygde­opp­gjør. Det å få opp­le­ve en god og trygg al­der­dom øko­no­misk for våre he­ders kvin­ner og menn, gir dem den ver­dig­he­ten de for­tje­ner. Det­te er også langt bed­re enn å les­se dem ned med øko­no­mis­ke be­kym­rin­ger. Og det­te bør selv­sagt gå foran all vel­de­dig­het til and­re land i fjer­ne him­mel­strøk.

La våre eld­re nors­ke he­ders­kvin­ner og menn som har slitt for vår vel­stand få noe til­ba­ke som mon­ner, alt an­net vil­le våre skam­me­lig!

VIDAR KLEPPE, 1.stor­tings­kan­di­dat for De­mo­kra­te­ne i Vest-ag­der

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.