Fø­nix er ikke len­ger Fø­nix Kris­tian­sand kinos ho­ved­bygg i

Kris­tian­sand kino he­ter ikke len­ger Fø­nix. Den uan­non­ser­te nav­ne­end­rin­gen skjed­de for to år si­den.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: TOR­GEIR EIKELAND tor­geir.eikeland@fvn.no

– Det er fak­tisk to år si­den vi end­ret nav­net. Det var noe av det førs­te jeg gjor­de da jeg ble kino­sjef, sier Kim Skar­ning til Fædre­lands­ven­nen.

Nav­ne­end­rin­gen han snak­ker om, bør være ty­de­lig nok. På skil­tet over inn­gan­gen til byg­nin­gen som man­ge frem­de­les kal­ler Fø­nix, står det med sto­re bok­sta­ver: «Kris­tian­sand kino, Kino sør», og skil­tet har hengt der i to år. At det sam­ti­dig er helt slutt på at kino­byg­get he­ter Fø­nix har ikke vært fullt så godt kom­mu­ni­sert. Tid­li­ge­re ek­sis­ter­te det­te nav­net pa­ral­lelt med firma­be­nev­nel­sen Kris­tian­sand kino.

– Jeg min­ner mine nær­mes­te med­ar­bei­de­re på det iblant. Men jeg er for­sont med at den voks­ne de­len av pub­li­kum vil fort­set­te kal­le kinoen Fø­nix en god stund fram­over. Det er li­ke­vel Kris­tian­sand kino som er nav­net, sier Skar­ning.

IN­GEN BETENKELIGHETER

Vest­re Strand­gate fikk nav­net Fø­nix da det ble åp­net i 1966. Nav­net ar­vet kinoen fra Fø­nix kino i Skip­per­gata 9. Den star­tet som pri­vat kino i 1907 før den ble over­tatt av kom­mu­nen ti år se­ne­re. Ki­no­nav­net kun­ne alt­så fylt 110 år i år.

– Du had­de ikke no­en betenkeligheter med å fjer­ne et over 100 år gam­melt navn?

– Vi skal ta vare på his­to­ri­en, og det kan vi gjø­re selv om nav­net er end­ret. Nav­net er end­ret for å få sam­svar med de and­re ki­no­ene Kino Sør ei­er, nem­lig Aren­dal kino og Farsund kino. For folk som kom­mer uten­fra, er det for ek­sem­pel ikke no­en selv­føl­ge at Fø­nix er kinoen i Kris­tian­sand. Jeg kom­mer fra re­klame­bran­sjen, og der har vi mer fokus på sli­ke ting, sier Kim Skar­ning.

«KULTURFATTIGDOM»

Ha­rald Sø­dal

By­styre­po­li­ti­ker

(Krf) en­gasj erer seg gjer­ne i tra­di­sjo­ner og navn, sist da Jern­bane­sta­sjo­nen end­ret navn til Kris­tian­sand sta­sjon. Han er ikke vi­de­re be­geist­ret for navne­skif­tet på kinoen hel­ler.

– Det­te var jeg ikke klar over, men nå som jeg er det, vil jeg kal­le det kulturfattigdom. Alt blir styrt etter en for­ret­nings­tanke­gang som er in­ternt mo­ti­vert, nem­lig at de skal ha sam­svar i pa­pi­re­ne sine. Det er synd at et så inn­ar­bei­det navn bare for­svin­ner uten hen­syn til tra­di­sjo­ner el­ler det kul­tu­rel­le. Jeg skul­le likt å vite hva Pet­ter Be­ne­stad sier om det­te, sier Sø­dal.

Pet­ter Be­ne­stad var kino­sjef fra 1983 til 2014, men er frem­de­les styre­le­der i Kino sør som dri­ver Kris­tian­sand kino. Han er også by­styre­po­li­ti­ker for Venst­re.

FORETREKKER FØ­NIX

– Nei, det­te navne­skif­tet var ikke oppe til styre­be­hand­ling, sier Pet­ter Be­ne­stad til Fædre­lands­ven­nen. Han lik­te selv det gam­le nav- net bed­re.

– Jeg had­de nok fore­truk­ket å be­hol­de Fø­nix-nav­net, men jeg har ikke gjort det­te til en styre­sak for å få det re­ver­sert. Og jeg for­står ad­mi­ni­stra­sjo­nens ar­gu­men­ter for å end­re nav­net. Vi had­de også i min tid som kino­sjef det­te oppe til vur­de­ring. Det hend­te jo at det ble for­vir­ring for­di kinoen had­de to navn, både Kris­tian­sand kino og Fø­nix.

– Men du valg­te alt­så li­ke­vel å be­hol­de Fø­nix-nav­net?

– Ja. Det er det fore­truk­ne nav­net for min del, sier Be­ne­stad di­plo­ma­tisk.

FOTO: RICHARD NODELAND

Noe av det førs­te Kim Skar­ning gjor­de som kino­sjef, var å ta ned Fø­nix-skil­tet. Nå står det Kris­tian­sand kino på fa­sa­den av Vest­re Strand­gate 7.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Fa­sa­den på Fø­nix kino fo­to­gra­fert i 2014.

FOTO: INTERKOMMUNALT ARKIV VEST-AG­DER

Fø­nix åp­ner for førs­te gang. Fædre­lands­ven­nen 22. fe­bru­ar 1907.

FOTO: ANNE SMITH LORENTZ

Pre­mie­re­pro­gram­met fra da Fø­nix kino åp­net i fe­bru­ar 1907. Fædre­lands­ven­nen 23. fe­bru­ar 1907.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.