Sam­sen kan kap­re to film­pri­ser

Kort­fil­me­ne «Et­ter­på» og «Ba­sert på san­ne his­to­ri­er» kan beg­ge kap­re pri­ser un­der årets Nor­dic Youth Film Fes­ti­val i Tromsø.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: KRIS­TI­AN HOLE kris­ti­an.hole@fvn.no

– Det er kjempe­kult at to fil­mer fra vår leir er no­mi­ner­te, sier vei­le­der for Film­verk­ste­det på Sam­sen Kul­tur­hus, Ola Røyse­land, som har vært men­tor for ung­dom­me­ne på beg­ge fil­me­ne.

Kort­fil­men «Ba­sert på san­ne his­to­ri­er» er la­get på Film­verk­ste­det, og «Et­ter­på» ble la­get på Sør­norsk Fil­m­camp med Røyse­land som vei­le­der og Jo­han­n­es Sch­ra­der Kvan­vig fra Film­verk­ste­det på regi.

Nor­dic Youth Film Fes­ti­val, bed­re kjent i film­mil­jø­et som NUFF, er en år­lig kort­film­fes­ti­val i Tromsø fra 16. til 25. juni som ret­ter seg mot nor- dis­ke film­ska­pe­re un­der 26 år. I år skal tre kort­film­pri­ser de­les ut til unge film­ska­pe­re i tre for­skjel­li­ge al­ders­grup­per.

– ET KLAPP På SKULDRA

– No­mi­na­sjo­ne­ne er jo et klapp på skuldra for ung­dom­me­ne og for film­verk­ste­det. At and­re li­ker kort­fil­me­ne er en god fø­lel­se. Ele­ver fra film­verk­ste­det har vært no­mi­ner­te et par gan­ger før, og Jea­net­te Om­dal som gikk på Film­verk­ste­det før, vant for gang­ster­ko­me­di­en «Ta­ran­tel­la» i 2014, for­tel­ler Røyse­land.

– Men det vik­tigs­te er ikke å vin­ne, men å rei­se til Tromsø for å møte like­sin­ne­de og knyt­te kon­tak­ter i film­bran­sjen. Uten kon­tak­ter kom­mer man ikke no­en vei. Det kan være vans­ke­lig å fin­ne fle­re med sam­me in­ter­es­se i Nor­ge, spe­si­elt hvis man er vel­dig opp­tatt av én spe­si­fikk sjan­ger, leg­ger han til.

MØRK HUMOR

Vi­de­re be­skri­ver Røyse­land de to no­mi­ner­te kort­fil­me­ne som mør­ke, men svært for­skjel­li­ge.

– «Et­ter­på» vil jeg be­skri­ve som en av de fest­ligs­te kort­fil­me­ne jeg har sett. Det er ikke en ty­pisk ung- doms­film, og den inne­hol­der te­ma­tikk som kan ta deg litt på sen­ga.

– «Ba­sert på san­ne his­to­ri­er» har ikke hu­mo­ras­pek­tet i seg, men den er like mørk. På slut­ten kom­mer det en sce­ne som vir­ke­lig slår deg i ma­gen. Det de har til fel­les er at de skil­ler seg ut i meng­den, noe som kan være po­si­tivt på en fes­ti­val.

FOTO: SKJERMDUMP / YOUTUBE

Still­bil­de fra kort­fil­men «Et­ter­på», som kan vin­ne pris un­der årets Nor­dic Youth Film Fes­ti­al i Tromsø.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.