Slut­ten nær­mer seg for Sa­ga Norén og «Bro­en»

Faedrelandsvennen - - KULTUR - NTB

Mys­te­ri­et starter på den dans­ke si­den av Øre­sund, og Kø­ben­havn­po­li­ti­et får mer plass i fjer­de se­song av krim­se­ri­en «Bro­en». Men den svens­ke draps­et­ter­fors­ke­ren Sa­ga Norén i Malmø er som van­lig bare en kjøre­tur unna.

– Dere fin­ner mu­li­gens no­en ube­svar­te spørs­mål. Men vi prø­ver å be­sva­re flest mu­lig, sier Hans Ro­sen­feldt som har skre­vet ma­nu­set sam­men med Ca­mil­la Ahl­gren. Re­gis­sø­ren Rum­le Ham­me­rich lot ny­lig pres­sen få tit­te på inn­spil­lin­gen av sce­ne num­mer 508. Ved et en­kelt bord satt Sa­ga Norén, spilt av So­fia He­lin, og den dans­ke po­liti­kol­le­ga­en Hen­rik Sabroe, spilt av Thu­re Lind­hardt.

Det er enor­me for­vent­nin­ger til se­ri­ens fi­na­le. 180 land har fulgt med, men no­en sær­lig stør­re pre­sta­sjons­angst har ikke ram­met ma­nus­for­fat­ter­ne, for­kla­rer de. Ut­ford­rin­gen er å sør­ge for at «Bro­en» be­hol­der sitt «DNA» – uten unød­ven­di­ge gjen­ta­kel­ser.

«Man skal ald­ri si ald­ri», sier ma­nus­for­fat­ter­ne i kor på spørs- må­let om det­te vir­ke­lig er sis­te run­de. Men sam­ti­dig pre­sen­te­res se­song fire som den sis­te: – Vi sy­nes vi har en his­to­rie til å for­tel­le om Sa­ga og Hen­rik, men vi sy­nes også det er bra å slut­te på topp, sier Ca­mil­la Ahl­gren, som sam­men med Hans Ro­sen­feldt kon­sta­te­rer at det er få se­ri­er som kla­rer å hol­de trøk­ket oppe gjen­nom man­ge se­son­ger.

Hem­me­lig­hets­krem­me­ri­et rundt fjer­de se­song er stort. Men ma­nus­for­fat­ter­ne rø­per at det hele starter i Dan­mark.

– Vi har hatt tre se­son­ger der dansk po­li­ti kom til Sve­ri­ge. Men i den fjer­de se­son­gen er vi på dansk jord – etter­som det er en dansk etter­forsk­ning, sier Hans Ro­sen­feldt.

Team­et av­slø­rer også at te­ma­tik­ken spin­ner rundt iden­ti­tet.

– Hvem er jeg? Hvem vil jeg være? Det hand­ler ek­sem­pel­vis om nye iden­ti­te­ter og be­tyd­nin­gen av et pass, rø­per Ca­mil­la Ahl­gren.

Nye «Bro­en» lan­der på TV­skjer­me­ne i ja­nu­ar 2018. Se­ri­en had­de pre­miere i regi av SVT i sep­tem­ber 2011.

FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.