Hans Rum­mel­hoff Møl­ler er 95 år

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

●● Pen­sjo­nert ju­rist Hans Rum­mel­hoff Møl­ler, Tor­jus­hei­gata 22, 4514 Man­dal.

Den 31. mai er det 95 år si­den Hans Rum­mel­hoff Møl­ler ble født i Man­dal. Sam­ti­dig er det 77 år si­den han var i ak­tiv kamp for Nor­ge un­der and­re ver­dens­krig. For krigs­inn­sat­sen er han blitt hed­ret med både Krigs­me­dal­jen og Del­ta­ger­me­dal­jen med ro­sett.

Møl­lers mot­stands­his­to­rie er om­talt i fle­re his­to­ris­ke skrif­ter. Da fre­den kom til Nor­ge, flyt­tet ju­bi­lan­ten til Oslo for å fort­set­te å stu­de­re juss. Han stif­tet fa­mi­lie med sin ung­doms­kjæ­res­te Son­ja Gu­low­s­en. Sam­ti­dig var han ak­tiv i både Høy­re og i fri­mu­re­ri­et.

Som fri­mu­rer ble han tatt opp i St. Jo­hann­es­lo­gen St. Olaus til de tre Ro­ser den 20. april 1956, som ar­bei­der i Oslo. Han ble se­ne­re over­ført til Orion til de to Flo­der i Kris­tian­sand.

Job­ben hans be­sto i le­den­de stil­lin­ger in­nen for­sik­ring og var­te helt til han som pen­sjo­nist flyt­tet til­ba­ke til Man­dal. Der var han ak­tiv i po­li­tik­ken som by­styre­re­pre­sen­tant for Høy­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.