25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

31. MAI 1992

●● Odd Pettersen fra Søg­ne har fun­net opp et olje­len­s­e­sys­te­my som han tror kan bli en ver­dens­sen­sa­sjon. OgO kan­skje mil­lion­bu­tikk. Sys­te­met er ulikt alt an­net som fin­nes på mar­ke­det i dag dag, og som det er sto­re svak­he­ter med når bøl­ge­ne blir høy­ere enn lett kru­set sjø. Havne­di­rek­tør i Kris­tian­sand, Odd A. Salve­sen, har stor tro på opp­fin­nel­sen til Søg­ne-man­nen. –D– Det fin­nes ikke noe lik­nen­de på mar­ked ke­det i dag. Vi er svært in­ter­es­ser­te å an­skaff skaf­fe sli­ke opp­ta­ke­re. Vel å mer­ke der­som d den etter prak­tisk ut­prø­ving vi­ser seg å hol­de mål, sier havne­di­rek­tø­ren. Odd Pettersen er nå på jakt etter sam­ar­beids­part­ne­re som kan del­ta både på pro­duk­sjons- og mar­keds­fø­rings keds­fø­rings­si­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.