QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hvem sang vin­ter­sports­san­gen ”Vin­ter og sne” både i 1966 og i 2011?

2. Hvil­ket land kom­mer Agatha Chris­ties de­tek­tiv Her­cu­le Poirot fra?

3. Hvil­ket stjerne­tegn til­hø­rer du hvis du er født

8. april?

4. Hva er bys­sa om bord i en båt?

5. Hva he­ter Astrid Lind­gren-fi­gu­ren som har flyt­tet inn «bak muse­hul­let i veg­gen un­der sen­ga til Kjell»?

6. Hva er et epi­taf?

7. I hvil­ken ver­dens­del le­ver gull­pa­ra­kit­ten?

8. Hvor har re­gio­nalt helse­fore­tak Helse Sør-øst sitt ad­mi­ni­stra­sjons­sted?

9. Hvil­ken blod­type er den van­ligs­te i Nor­ge, og opp­trer hos 48% av be­folk­nin­gen?

10. Hvem skrev ”En midt­som­mer­natts drøm”?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.