Ar­se­ne Wen­ger skal ha for­len­get med Ar­se­nal

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

Fle­re bri­tis­ke medi­er mel­der at Ar­se­nal-ma­na­ger Arsè­ne Wen­ger har for­len­get sin kon­trakt med klub­ben for to nye år.

Ar­se­nal-ma­na­ge­ren had­de et møte med klub­bens ei­er, Stan Kro­en­ke, man­dag. Ut­fal­let av mø­tet ble tro­lig lagt fram på styre­mø­tet i klub­ben tirs­dag. Iføl­ge nor­malt vel­in­for­mer­te BBC ble Wen­ger og klub­ben eni­ge om en kon­trakts­for­len­gel­se for fle­re må­ne­der si­den, men in­gen av­ta­le er blitt sig­nert.

Det er ven­tet at kon­trakt­for­len­gel­sen vil in­ne­bære no­en små for­and­rin­ger i klub­ben, men det skal ikke være snakk om å hen­te inn en «di­rec­tor of foot­ball» som skal over­ta fle­re av Wen­gers nå­væ­ren­de opp­ga­ver.

Det er kjent at Ar­se­nal-ei- er Kro­en­ke har støt­tet Wen­ger, mens fle­re av klub­bens sup­por­te­re har pro­te­stert høy­lytt og øns­ket fransk­man­nens av­gang. Pro­tes­te­ne ble ikke mind­re da Ar­se­nal av­slut­tet liga­en uten­for de fire bes­te, men lør­da­gens sei­er i Fa-cu­pen kan ha bi­dratt til at støy­en dem­per seg noe.

Også Sky Sports mel­der at Wen­ger fort­set­ter fram til 2019, men at det­te skjer på tross av at en­kel­te av styre­med­lem­me­ne me- ner fransk­man­nens tid i klub­ben nå bur­de ta slutt.

– Det hand­ler ikke om po­pu­la­ri­tet, men om kompetanse, har Wen­ger tid­li­ge­re ut­talt om kri­tik­ken mot han.

67-årin­gen har vært i Ar­se­nal si­den 1996 og har blant an­net vun­net tre liga­tit­ler og sju FA­cup-sei­rer med klub­ben.

FOTO: REUTERS/NTB SCANPIX

Ar­se­ne Wen­ger blir i Ar­se­nal i to år til.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.