17-åring slo hele nor­ges­eli­ten

Faedrelandsvennen - - SPORT - ODDLEIV MOE, for Bja­a­vann Golf­klubb

Kris­tian­san­de­ren Mats Ege vant før hel­gen Gar­min Nor­ges­cup i golf på Nes på Ro­me­ri­ke. Han grus­te res­ten av nor­ges­eli­ten og slo andre­mann med tre slag.

Søndag fulg­te han opp med å vin­ne Narve­sen Tour i Stav­an­ger. Nett­ste­det Norsk Golf ka­rak­te­ri­se­rer sei­e­ren i nor­ges­cu­pen som over­ras­ken­de. Sen­sa­sjo­nelt er nok en ret­te­re be­teg­nel­se.

Al­le­re­de i førs­te run­de slo Mats bok­sta­ve­lig til med å spil­le seks slag un­der par. Da snak­ker vi Tv-golf! Si­den så han seg ald­ri til­ba­ke og ble «over nat­ta» et nytt fjes i Gol­fNor­ge. Her har lands­de­len et uom­tvis­te­lig golf­ta­lent som er flas­ket opp i Bja­a­vann golf­klubb.

Mats ble pre­sen­tert for Fædre­lands­ven­nens sports­le­se­re i fjor. Da var han tatt ut til Nor­ges Golf­for­bunds ta­len­tu­vik­lings­pro­gram og han var kom­met inn på gol­flin­jen på Wang Topp­idretts­gym­nas i Stav­an­ger. Mål­set­tin­gen hans var klar: – Jeg øns­ker å vin­ne klubb­mes­ter­ska­pet i Bja­a­vann før jeg drar til Stav­an­ger, og jeg sat­ser på å være best i min års­klas­se når jeg er 19 år, sa Mats den gang.

Da var han ran­gert som lan­dets tred­je bes­te 16-åring til å slå små bal­ler i små hull.

Mats fikk sitt førs­te sett med plast­køl­ler da han var to år. Or­dent­li­ge køl­ler fikk han to år se­ne­re og som seks­åring tok han grønt kort i golf. Si­den var han like mye på Bja­a­vann golf­bane som dem som job­bet der.

I fjor dro han til Stav­an­ger og topp­idretts­gym­na­set Wang. Det har vært en suk­sess – en utro­lig pro­gre­sjon med fle­re tur­ne­rings­sei­re. Det top­pet seg nå med første­plas­sen i nor­ges­cu­pen på Nes, der han møt­te lan­dets eli­te.

Så Mats be­høv­de ikke ven­te til han var 19 år med å bli best i sin års­klas­se. I hel­gen var han best – uan­sett års­klas­se. Lil­le Mats har bok­sta­ve­lig talt skutt i væ­ret.

Han re­pre­sen­te­rer nå Stav­an­ger Golf­klubb, men når han re­tur­ne­rer til Kris­tian­sand har tro­lig Bja­a­vann Golf­klubb en mann i den yp­pers­te nor­ges­eli­ten.

Da er det bare for Mats å sik­te mot stjer­ne­ne.

For den be­skjed­ne kris­tian­san­de­ren er de­di­kert for det han dri­ver med.

I sam­me tur­ne­ring sving­te kris­tian­san­de­ren Jo­nas Lønn seg opp til en me­get so­lid fem­te­plass, noe som lar seg høre i det­te ce­le­bre sel­ska­pet.

FOTO: PRI­VAT

Det svin­ger av Mats Ege fra Kris­tian­sand om da­gen. Han fulg­te opp sei­e­ren i nor­ges­cu­pen med å vin­ne Narve­sen Tour i Stav­an­ger søndag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.