Snur ryg­gen til ver­den

Pre­si­dent Do­nald Trump trek­ker USA fra klima­av­ta­len fra Pa­ris i 2015. Han gjør som han har lo­vet vel­ger­ne: snur ryg­gen til ver­den og iso­le­rer USA.

Faedrelandsvennen - - LØRDAG -

Re­ak­sjo­ne­ne ver­den over var ster­ke på at Trump gjor­de det alle ven­tet og fryk­tet: Trakk stor­mak­ten fra for­plik­tel­se­ne USA sig­ner­te på i Pa­ris i 2015 for å få ned ut­slip­pe­ne av klima­gas­ser. I det­te ar­bei­det vil nå EU lede an, an­ta­ge­lig med Ki­na og kan­skje In­dia. USA har også på det­te fel­tet fra­trådt job­ben som en dri­ver på sce­nen til ver­dens­po­li­tik­ken.

Do­nald Trump ar­gu­men­te­rer som han plei­er: med veks­len­de bruk av fakta, for­dom­mer og kon­spi­ra­sjo­ner. Han har ut­talt at men­neske­skap­te klima­end­rin­ger er noe kine­ser­ne har dik­tet opp for å øde­leg­ge for ame­ri­kans­ke ar­beids­plas­ser. Nå vil han uan­sett bed­re for­hol­de­ne for den ame­ri­kans­ke in­du­stri­en, som han me­ner urett­mes­sig li­der for klima­end­rin­ger som ikke fin­nes.

Nå vil han uan­sett bed­re for­hol­de­ne for den ame­ri­kans­ke in­du­stri­en, som han me­ner urett­mes­sig li­der for klima­end­rin­ger som ikke fin­nes.

Det er al­vor­lig for USA og ri­ver grunn­la­get for til­lit i den in­ter­na­sjo­na­le po­li­tik­ken helt bort. Men det er også al­vor­lig for res­ten av ver­den. Fle­re fryk­ter al­le­re­de for smitte­ef­fek­ten det­te kan ha, for det var mye tak­ket være hardt press fra den tid­li­ge­re pre­si­den­ten Ba­rack Oba­ma at fle­re land for­plik­tet seg til am­bi­sjo­ne­ne i Pa­ris­av­ta­len. Ara­ber­sta­te­ne og Bra­sil er ek­semp­ler på det. I Bra­sil vur­de­rer man å opp­he­ve ver­net av regn­sko­gen og å til­la­te av­sko­ging i to enor­me na­sjo­nal­par­ker på til sam­men 600.000 hek­tar i Ama­zo­nas. Da vil Bra­sils ut­slipp øke kraf­tig og set­te klima­ar­bei­det langt til­ba­ke.

Fle­re tek­no­logi­gi­gan­ter og næ­rings­livs­le­de­re i USA ba Trump inn­sten­dig om å bli i Pa­ris­av­ta­len. Blant an­net App­le, Goog­le, Face­bo­ok og Micro­soft, gjen­nom et fel­les brev pub­li­sert tors­dag. Fle­re energi­sel­ska­per øns­ker det sam­me. De fryk­ter dår­lig ryk­te og tap av til­lit i ar­bei­det med den for­ny­ba­re energi­re­vo­lu­sjo­nen, som de selv­føl­ge­lig sam­men med res­ten av ver­den står midt oppe i. Noen me­ner at for­di dis­se kjem­pe­ne, både av for­ret­nings­mes­si­ge og mo­rals­ke grun­ner, fort­satt er klima­be­viss­te så kan det hen­de at USA li­ke­vel vil kla­re å brem­se ut­slip­pe­ne, til tross for hva Trump og hans kon­ser­va­ti­ve po­li­ti­ker­kol­le­ger me­ner.

Vi får håpe op­ti­mis­te­ne får rett. Men vi fryk­ter at grun­nen er re­vet bort un­der klima­so­li­da­ri­te­ten i det in­ter­na­sjo­na­le sam­fun­net. Nå hvi­ler mye på EU.

Trump har for­latt Pa­ris-av­ta­len og en av dem som rea­ge­rer ster­kest er Frank­ri­kes Em­ma­nu­el Macron: Det fin­nes in­gen plan B, for det fin­nes in­gen pla­net B, kom­men­ter­te han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.