Fle­re full­fø­rer sko­len i Vest-ag­der

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TONE SAND­BERG

Sta­dig fle­re ele­ver full­fø­rer og be­står vi­dere­gå­en­de sko­le i Vest-ag­der. – Et re­sul­tat av mål­ret­tet ar­beid, sier fyl­kes­ut­dan­nings­sjef Ar­ly Hau­ge.

75,4 pro­sent av ele­ve­ne i fyl­ket som star­tet på vi­dere­gå­en­de i 2011 full­før­te og be­sto i lø­pet av fem år. Det vi­ser en fersk ut­dan­nings­sta­ti­stikk fra Sta­tis­tisk sen­tral­byrå.

Det er over fem pro­sent fle­re enn det var da Vest-ag­der fyl­kes­kom­mu­ne for sju år si­den star­tet ar­bei­det med å re­du­se­re fra­fal­let i sko­len.

– Vi har hatt en sta­bil og jevn øk­ning over fle­re år, kon­sta­te­rer Ar­ly Hau­ge.

Fyl­ket lig­ger også i landstop­pen, og over det na­sjo­na­le gjen­nom­snit­tet som er 73 pro­sent.

– I 2010 lå vi på 70 pro­sent, og vi satt oss da noen ty­de­li­ge mål, sier fyl­kes­ut­dan­nings­sje­fen.

– Må­let var 77 pro­sent, og det vet vi at vi kom­mer til å inn­fri al­le­re­de nes­te år. Nå har vi he­vet lis­ten til 80 pro­sent, rø­per han.

Stra­te­gi­en for å nå må­let har vært tet­te­re opp­føl­ging av ele­ver og lær­lin­ger un­der­veis, og å hind­re fra­fall ved kri­tis­ke over­gan­ger fra et trinn til det nes­te.

Ve­sent­lig har det også vært å sik­re lære­plas­ser for ele­ver på yr­kes­fag som tid­li­ge­re opp­lev- de ikke å få fag­brev for­di næ­rings­li­vet ikke tok inn nok lær­lin­ger.

– Vi har nå er yr­kes­fag-ga­ran­ti som in­ne­bæ­rer at de som ikke får lær­linge­plass li­ke­vel tas inn og sik­res opp­læ­ring i regi av en sko­le. De får ikke lær­ling­lønn, men kom­pe­tan­se til å bestå fag­prø­ven. Det­te er noe vi nå har som en be­red­skap in­nen alle fag­om­rå­der, sier Hau­ge.

Den­ne ga­ran­ti­en vil imid­ler­tid ikke slå inn på sta­ti­stik­ken før nes­te år, da tal­le­ne for gjen­nom­fø­ring i skole­åre­ne 2012 - 2017 fore­lig­ger.

For 2011 - 2016-kul­let, vi­ser Vest-ag­der-tal­le­ne at 75,4 pro­sent full­før­te og be­sto vi­dere­gå­en­de sko­le, mot 74,5 pro­sent i pe­rio­den 2010- 2015.

Klart flest jen­ter full­fø­rer, hele 80,9 pro­sent, mot 70,2 av gut­te­ne.

Der­som man sam­men­lik­ner med ele­ve­ne fra 2009 - 2014-kul­let, vi­ser det seg at gjen­nom­fø­rin­gen blant jen­te­ne på yr­kes­fag har økt med 5,1 pro­sent­po­eng, mens det for gut­te­ne er en re­duk­sjon på 3,6.

På stu­die­for­be­re­den­de fag, er øk­nin­gen på 3,2 pro­sent­po­eng for jen­te­ne, og 2,6 for gut­te­ne.

For Aust-ag­der vi­ser ut­dan­nings­sta­ti­stik­ken fra SSB at 72 pro­sent av ele­ve­ne full­før­te og be­sto vi­dere­gå­en­de sko­le i lø­pet av fem­års­per­sio­den 2011 - 2016.

FOTO: NTB/SCAN­PIX

Over 75 pro­sent av ele­ve­ne som be­gyn­te på vi­dere­gå­en­de ut­dan­ning i Vest-ag­der i 2011, full­før­te og be­sto i lø­pet av fem år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.