Fikk til­gi­vel­se for ulov­lig mur

An­ne Karin og Kris­ten Ri­be er­kjen­ner at de bur­de søkt, men sy­nes mu­ren de byg­get ulov­lig bur­de fått skryt og ikke ut­løst trus­sel om tvangs­mulkt.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ER­LEND OLS­BU er­lend.ols­bu@fvn.no

– Vi er godt for­nøyd med ved­ta­ket. Men vi sy­nes frem­de­les at det er mer­ke­lig at kom­mu­nen vel­ger å bru­ke res­sur­ser på det­te, sier An­ne Karin Ri­be til Fædre­lands­ven­nen.

Hun og ekte­man­nen Kris­ten Ri­be fulg­te spent med da by- og miljø­ut­val­get tors­dag dis­ku­ter­te mu­ren de har byg­get uten å søke uten­for Hamre­heia 78.

– Vi er gla­de for å bli hørt, men det var ikke så lett å hol­de seg ro­lig mens de dis­ku­ter­te, sier Kris­ten Ri­be, som hev­der ad­mi­ni­stra­sjo­nens frem­stil­ling inne­hol­der fle­re fakta­feil.

FJER­NET FJELL, BYG­GET MUR

An­ne Karin Ri­be er dag­lig le­der og ei­er i sel­ska­pet Frøya-eien­dom AS, som står bak byg­gin­gen av en to­manns­bo­lig som sto ferdig i 2016.

Ekte­man­nen Kris­ten, pen­sjo­nert po­liti­mann med lang farts­tid i Øko­krim, er vara­med­lem i ko­nas sel­skap.

I for­bin­del­se med byg­gin­gen ble det fjer­net et fjell som strakk seg ut til den kom­mu­na­le vei­en. Ekte­pa­ret fikk de­ret­ter byg­get en mur langs vei­kan­ten. I de­sem­ber i fjor vars­let Kris­tian­sand kom­mu­ne på­legg om ret­ting og tvangs­mulkt.

– De­ler av mu­ren er satt opp på an­nen manns eien­dom. Det in­ne­bæ­rer at det fore­lig­ger et lov­brudd, fast­slo plan- og byg­nings­sjef Ven­ke Moe un­der mø­tet i byog miljø­ut­val­get.

Hun vis­te til at kom­mu­nen er satt til å for­val­te et re­gel­verk, og er nødt til å be­hand­le sa­ker på sam­me måte, uavhengig av om grunn­ei­e­ren som blir ram­met er en pri­vat­per­son el­ler Kris­tian­sand kom­mu­ne.

– MISFORSTO REG­LE­NE

Det er på det rene at Frøya Eien­dom AS ald­ri søk­te om å byg­ge mu­ren. Kris­tian­sand kom­mu­ne me­ner den ulov­li­ge byg­gin­gen ble gjort med over­legg, mens An­ne Karin og Kris­ten Ri­be hev­der at det kun drei­er seg om en mis­for­stå­el­se. De bor selv i en bolig på and­re si­den av vei­en.

– Vi har mis­for­stått og det er be­kla­ge­lig. Men det vi har gjort har ført til at vei­en er bre­de­re enn den var før. Fjel­let som sto her stakk len­ger ut i vei­en enn mu­ren gjør i dag. Vi bur­de fått en bygge­skikk­pris i ste­det for på­legg om fjer­ning og tvangs­mulkt, sa An­ne Karin Ri­be da ut­val­get kom på be­fa­ring tors­dag.

Da sa­ken skul­le be­hand­les av po­li­ti­ker­ne var det fle­re som had­de latt seg over­be­vi­se av ek­te­pa- rets pre­sen­ta­sjon un­der be­fa­rin­gen.

– Jeg fore­slår at vi ber ad­mi­ni­stra­sjo­nen gå i dia­log med FrøyaEien­dom for å fin­ne en min­ne­lig løs­ning. Det er vans­ke­lig å se at sø­ker har opp­nådd en uri­me­lig for­del, sa ut­valgs­le­der Sti­an Stor­buk­ås (Frp).

BLE TRODD AV PO­LI­TI­KER­NE

Ven­st­res Pet­ter Be­ne­stad støt­tet for­sla­get.

– Jeg var i ut­gangs­punk­tet inn­stilt på å føl­ge ad­mi­ni­stra­sjo­nens an­be­fa­ling, men fikk en an­nen opp­fat­ning da jeg fikk se hva til­taks­ha­ver har gjort. Jeg tror på at ut­byg­ger har gjort det­te i bes­te me­ning, sa Be­ne­stad.

Vi­dar Klep­pe i De­mo­kra­te­ne var av sam­me opp­fat­ning.

– Det er blitt kjempe­flott. Jeg har ikke for­stå­el­se for ad­mi­ni­stra­sjo­nens inn­stil­ling. Det må gå an å bru­ke sunn for­nuft. De for­tje­ner en pris og vi bur­de klap­pe i hen­de­ne, sa Klep­pe.

VED­TATT MOT én STEM­ME

Gre­te Kvel­land Skaa­ra (KRF) og Trond Hen­ry Blatt­mann (Ap) støt­tet også for­sla­get, men frem­he­vet at for­skjøn­nel­sen av om­rå­det i prin­sip­pet ikke har noen be­tyd­ning for sa­ken.

– Ut­byg­ger har noen for­plik­tel­ser i sli­ke sa­ker. Den­ne sa­ken hand­ler om vi ak­sep­te­rer at de har satt mu­ren uten­for gren­sa, sa Blatt­mann.

Og det gjor­de alt­så ut­val­get, med åtte mot én stem­me. Mot­stem­men kom fra Mar­te Rost­våg Ull­tveit-moe i Miljø­par­ti­et De Grøn­ne, som valg­te å sto­le på at ad­mi­ni­stra­sjo­nen had­de gjort en grun­dig og kor­rekt vur­de­ring av sa­ken.

FOTO: ER­LEND OLS­BU

Da by- og miljø­ut­val­get kom på be­søk had­de ut­byg­ger­ne Kris­ten og An­ne Karin Ri­be teg­net stre­ker i as­fal­ten for å syn­lig­gjø­re end­rin­ge­ne. Den ro­sa stre­ken vi­ser gren­sa mel­lom den pri­va­te ei­en­dom­men og den kom­mu­na­le vei­en. Den blå stre­ken vi­ser hvor fjel­let som nå er fjer­net gikk før bygge­ar­bei­de­ne star­tet.

FOTO: ER­LEND OLS­BU

Po­li­ti­ker­ne i by- og miljø­ut­val­get lot seg over­be­vi­se og ba ad­mi­ni­stra­sjo­nen fin­ne en min­ne­lig løs­ning med ut­byg­ger­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.