Vil ha «lur­ele­gen» dømt til feng­sel i to år og ni må­ne­der

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB, ER­LEND OLS­BU

Kvin­nen som har fått til­nav­net «lur­ele­gen», og som har er­kjent en rek­ke straff­ba­re for­hold, må døm­mes til to år og ni må­ne­ders feng­sel, me­ner ak­tor.

Kvin­nen er­kjen­te straff­skyld da sa­ken star­tet i Aust-ag­der ting­rett ons­dag. Hun er til­talt for 22 for­hold, blant an­net grovt be­dra­ge­ri, trus­ler, vold, ulov­lig vå­pen­be­sit­tel­se, hen­syns­løs og skrem­men­de at­ferd, brudd på helse­per­so­nello­ven og rå­kjø­ring.

Fre­dag la po­liti­ad­vo­kat Hå­vard Ry­en­gen ned på­stand om at kvin­nen må døm­mes til to år og ni må­ne­ders feng­sel, iføl­ge Ag­der­pos­ten. Han me­ner det må trek­ke i skjer­pen­de ret­ning at kvin­nen «ut­spe­ku­lert og ky­nisk» har opp­ar­bei­det seg et til­lits­for­hold til de for­nær­me­de i sa­ken før hun på­før­te dem et sam­let tap på 1,6 mil­lio­ner kro­ner.

Un­der retts­sa­ken for­klar­te fle­re av ofre­ne seg om hvor­dan de ble lurt av 34-årin­gen. Fle­re av dis­se an­så 34-årin­gen som en god venn­in­ne, før de sjok­kert måt­te inn­se at de var blitt lurt trill rundt.

Iføl­ge Ag­der­pos­ten me­ner Ry­en­gen at kvin­nen har opp­trådt «ut­spe­ku­lert og ky­nisk», noe han me­ner må få be­tyd­ning i straffe­skjer­pen­de ret­ning.

– Det er helt ube­gri­pe­lig at folk kan få seg til å gjø­re noe slikt, sa Ry­en­gen og vis­te spe­si­elt til hvor­dan hun lur­te en Ms-syk kvin­ne for over 130.000 kro­ner.

33-årin­gen utga seg for å være lege el­ler ki­rurg ved Sør­lan­det syke­hus ved fle­re an­led­nin­ger, der­av til­nav­net «lur­ele­gen». Hun fjer­net blant an­net en spi­ral fra en pa­si­ents un­der­liv. I vir­ke­lig­he­ten er kvin­nen ar­beids­le­dig.

FOTO: PRIVAT

34-årin­gen utga seg for å være lege el­ler ki­rurg ved Sør­lan­det syke­hus ved fle­re an­led­nin­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.