Olavs­rosa skal hen­ge i Sølv­gar­den

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ODD-INGE R. ULEBERG

In­ger og Trygve Rys­stad på Sølv­gar­den har fått Olavs­rosa for frami­frå kul­tur­ar­beid in­nan sylv­smed­fa­get.

– Sjølv­sagt er me stol­te, sei­er Trygve Rys­stad.

I grunn­gje­vin­ga frå Norsk Kul­tur­arv hei­ter det:

«Sølv­gar­den på Rys­stad får Olavs­rosa for hand­lings­bo­ren vi­dare­fø­ring av sylv­smed­tra­di­sjo­nen i Sylv­smia». – Me har over 200 sme­dar i slek­ta, eg og In­ger, sei­er Trygve Rys­stad, som ser fram til den sto­re fest­mid­da­gen 27. juni.

Då kjem lei­ar i kul­tur­ko­mi­te­en på Stor­tin­get, Svein Har­berg, og re­pre­sen­tan­tar frå Norsk Kul­tur­arv for å dele ut Olavs­rosa.

Olavs­rosa er det lei­an­de vare­mer­ket for opp­le­vings­til­bod med ba­sis i den nors­ke kul­tur­ar­ven.

Det er ber­re fire and­re verk­sem­der på Sør­lan­det som har fått ut­mer­kin­ga.

Dei er Hed­dan Gard i Hæ­be­bo­stad, Det lil­le ho­tel i Ri­sør, Dam­ski­pet Bjo­ren og Se­tes­dals­ba­nen.

Nå blir Sølv­gar­den den 120. reise­livs­verk­sem­da i lan­det som får ro­sa. Det mei­ner Le­on­hard Jan­sen ved Se­tes­dals­mu­se­et er sær­leg for­tent.

– Trygve Rys­stad er åt­tan­de ge­ne­ra­sjon smed og tred­je ge­ne­ra­sjon sylv­smed. I Sølv­gar­den ligg sylv­smia og verk­sta­den som ein in­te­grert del som tu­ris­ta­ne kan sjå på, sei­er Jan­sen.

Trygve Rys­stad star­te med sylv i ti­års­al­de­ren. Sylv var noko alle i hu­set kun­ne dri­ve med, og før var det van­leg at bor­na job­ba my­kje sa­man med dei vaks­ne i sylv­smia.

På Rys­stad­mo har det budd sme­dar i over tu­sen år. På 1800-ta­let tok sylv­smed-tradisjonen med fi­li­grans­sylv ver­ke­leg av, men det har blitt laga sylv på Rys­stad i minst 300 år.

– All­støtt har fol­ket på Rys­stad dri­ve mange­sys­ling for å få skra­pa sa­man ei inn­tekt. Di­for var det van­leg at hei­le fa­mi­li­en dreiv med sylv i sa­man med gards­drift el­ler van­leg smie – akku­rat slik ekte­pa­ret Rys­stad nå driv med både reise­liv og sylv, sei­er Jan­sen.

FOTO: PRIVAT

In­ger K. Rys­stad og Trygve Rys­stad i sylv­smia i Sølv­gar­den på Rys­stad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.