Pynter skjær­går­den til pin­se

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JAN­NE BIRGITTE PRESTVOLD

Når båt­fol­ket stev­ner ut i skjær­går­den pinse­hel­gen, kan de godt sen­de en venn­lig tan­ke til den­ne ka­ren.

– Jeg klip­per gres­set og gjør fri­om­rå­de­ne kla­re til pin­sen, sier Rag­nar Ol­sen.

Smi­let er på plass når han møy­som­me­lig og nøy­ak­tig dyt­ter gress­klip­pe­ren rundt på gress­ple­nen i Olav­sun­det.

Fri­om­rå­det i Ny-helle­sund er et yn­det ut­farts­sted for båt­folk, både lo­ka­le og til­rei­sen­de, og selv om ikke vær­mel­din­gen lo­ver sm­eige­for­hold, så skal alt være på stell til pinse­hel­gen.

Ons­dag den­ne uka la Ol­sen til med Ly­na, Skjær­gårds­tje­nes­tens egen båt, for å ta den sis­te fin­pus­sen på et av de vik­tigs­te og størs­te fri­om­rå­de­ne i Søg­nes skjær­gård.

I til­legg til plen­klip­ping, ryd­des stren­de­ne for rask, og søp­pel­dun­ker og toa­let­ter blir sjek­ket.

Ol­sen, som dag­lig dri­ver GS­port Tang­vall, stor­tri­ves i vi­kar- job­ben som skjær­gårds­rydde­gutt.

– Det er moro å gjø­re noe an­net, og jeg sy­nes job­ben er tri­ve­lig uan­sett vær. In­ge­ni­ør­ve­se­net i Søgne er en vel­dig fin ar­beids­plass, un­der­stre­ker han.

Tor Ot­to Kjær, av­de­lings­le­der i in­ge­ni­ør­ve­se­net, for­tel­ler at kom­mu­nens skjær­gårds­tje­nes­te har an­svar for å skjøt­te skjær­går­den i Søgne fra Uvår i vest til Tjams­øya i øst. I alt har de 18 om­rå­der som pas­ses på, og 15 toa­let­ter å hol­de rene.

FOTO: REI­DAR KOLLSTAD

Rag­nar Ol­sen fra Skjær­gårds­tje­nes­ten i Søgne sør­ger for at gres­set er ny­klip­pet på grønt­om­rå­det på Ka­pell­øya i Ny-helle­sund. I bak­grun­nen lig­ger tje­neste­bå­ten Ly­na.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.