Vil inn­re­de bolig på 700 kvm

Tann­lege Jon Nord­mo har en hel topp­eta­sje le­dig i In­du­stri­gata på Lund. Der øns­ker han å flyt­te inn med 100 kvad­rat­me­ter tak­ter­ras­se.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: VEGARD DAMSGAARD vegard.damsgaard@fvn.no

Men da kre­ves til­la­tel­se fra by­ens po­li­ti­ke­re.

– Det­te er en så kom­pleks sak at vi har fun­net ut at vi for­hol­der oss til det po­li­ti­ker­ne må mene er mest for­nuf­tig. Vi er nok­så ro­li­ge i for­hold til om det blir det ene el­ler and­re, sier Jon Nord­mo til Fædre­lands­ven­nen.

Tredje­eta­sjen skal rom­me 724 kvad­rat­me­ter bruks­are­al, og søk­na­den fra ekte­pa­ret Nord­mo er nå til be­hand­ling i kom­mu­nen.

For to uker si­den skrev Fædre­lands­ven­nen at den pro­fi­ler­te tann­le­gen har solgt topp­lei­lig­he­ten på 300 kvad­rat­me­ter i By­stran­da Park for 20 mil­lio­ner kro­ner.

TIL EGET BRUK

Jon Nord­mo rø­pet da at han øns­ket å bo nær­me­re job­ben, tann­lege­sen­te­ret i and­re eta­sje i In­du­stri­gata 4, adres­sen han selv ei­er.

I søk­na­den opp­ly­ser han at om­inn­red­nin­gen fra kon­tor til bolig er tenkt å være til eget bruk:

«Til­taks­ha­ver øns­ker en stor lei­lig­het og leie ut/dis­po­ne­re til barn og etter hvert barne­barn når de er hjem­me på fe­rie og stu­den­ter. Det skal alt­så ikke sel­ges ut sek­sjo­ner, til­taks­ha­ver skal bru­ke area­let selv.»

Det er skis­sert fire mind­re hyb­ler, et tann­lege­kon­tor på 30 kvad­rat­me­ter og 40 kvad­rat­me­ter ter­ras­se. På ta­ket er det teg­net yt­ter­li­ge­re 100 kvad­rat­me­ter ter­ras­se.

Med and­re ord kan han bok­sta­ve­lig talt bli bo­en­de oppå job­ben, en miljø­for­del som er på­pekt i søk­na­den.

– Vi har ikke kom­men­ta­rer ut­over det, og vet ikke sær­lig mer om frem­drif­ten på Marviksletta per i dag, sier Nord­mo.

– UHELDIG

Nett­opp den­ne frem­drif­ten er po­li­ti­ker­ne noe be­kym­ret for, selv om fler­tal­let sy­nes po­si­ti­ve til at tann­le­gen får fyl­le igjen et stort hull i byg­nings­mas­sen.

Det til­års­kom­ne in­du­s­tri­om­rå­det skal for­vand­les til en ur­ban by­del, etter en­de­lig god­kjen­ning i de­par­te­men­tet i fe­bru­ar.

I det sør­li­ge om­rå­det mel­lom Kiwi og Start­hal­len plan­leg­ges 600 lei­lig­he­ter og 15.000 kvad­rat­me­ter næ­ring de nes­te 15 åre­ne.

– Å til­la­te bo­li­ger på det­te tids- punkt, i et in­du­s­tri­om­rå­de un­der om­for­ming, me­ner vi er uheldig. Vi har tid­li­ge­re gitt mid­ler­ti­dig dis­pen­sa­sjon for Euro­pris og Plan­ta­sjen, men kun for to år, opp­lys­te bygge­saks­le­der Bjørn Ha­rald An­der­sen fra kom­mu­nen un­der be­fa­rin­gen.

Nord­mo har søkt om bruks­end­ring i ti år med mu­lig­het for fem års for­len­gel­se. Det skyl­des at bo­lig­in­ves­te­rin­gen blir be­ty­de­lig.

– HELT KURANT

Re­gu­le­rings­pla­nen åp­ner for at In­du­stri­gata 4 kan ri­ves og er­stat­tes av ny­bygg på åtte eta­sjer: Næ­ring i de to ne­ders­te og bo­li­ger over.

Men det­te lig­ger langt fram i tid, iføl­ge hus­ei­er.

– For min del er det helt kurant med en mid­ler­ti­dig dis­pen­sa­sjon for bo­li­ger. Det­te byg­get blir stå­en­de en god stund, og jeg kan godt skjøn­ne søk­na­den all den tid det er vans­ke­lig å få leid ut kon­tor­lo­ka­ler, sier Sti­an Stor­buk­ås (Frp), le­der av by- og miljø­ut­val­get, til Fædre­lands­ven­nen.

De ved­tok tors­dag å ut­set­te sa­ken. I nes­te møte vil de få info fra ad­mi­ni­stra­sjo­nen om ut­byg­gings­av­ta­len for slet­ta, og hvor­dan den­ne ei­en­dom­men be­rø­res.

Po­li­ti­ker­ne vil sik­re seg at In­du­stri­gata 4, i lik­het med and­re ei­en­dom­mer, bi­drar til kost­ba­re in­fra­struk­tur­til­tak og ikke blir en hem­sko.

I 2014 søk­te tann­le­gen om å byg­ge om til 18 stu­dent­hyb­ler med fel­les ter­ras­se på ta­ket. Men da ble søk­na­den av­slått av sam­me ut­valg grun­net den på­gå­en­de plan­be­hand­lin­gen.

FOTO: VEGARD DAMSGAARD

By- og miljø­ut­val­get tok en ut­ven­dig titt på In­du­stri­gata 4 un­der en be­fa­ring tors­dag. Topp­eta­sjen er søkt om­inn­re­det fra kon­tor til bolig.

FOTO: VEGARD DAMSGAARD

Ei­en­dom­men be­står av i alt 2400 kvad­rat­me­ter gulv og p-kjel­ler til 22 bi­ler. Tredje­eta­sjen har stått tom i fle­re år. Nord­mo Tann­lege­sen­ter lig­ger i and­re eta­sje, mens et la­ger­ho­tell hol­der til i førs­te eta­sje.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.