In­gen ste­der fal­ler le­dig­he­ten som på Sør­lan­det

Le­dig­he­ten fal­ler mer i Vest- og AustAg­der enn i hele res­ten av lan­det.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: JAN­NE BIRGITTE PRESTVOLD jan­ne.b.prestvold@fvn.no

– Det­te er po­si­ti­ve tall. Vi had­de for­ven­tet fær­re ar­beids­le­di­ge, men en ned­gang på 393 per­soner på én må­ned er uvan­lig mye, sier Per Lund i Nav, av­de­lings­di­rek­tør for Nav i Vest-ag­der.

Fers­ke tall fra Nav vi­ser at det er 393 fær­re per­soner uten ar­beid i Vest-ag­der i mai, sam­men­lik­net med april.

1900 FÆR­RE I LAN­DET

På lands­ba­sis er den pro­sent­vise ned­gan­gen fra mai 2016 12 pro­sent, mens for Vest-ag­der er det 19 pro­sent fær­re ar­beids­le­di­ge sam­men­lik­net med i fjor. Kun i Aust-ag­der fal­ler le­dig­he­ten enda mer; der er ned­gan­gen det sis­te året på hele 21 pro­sent.

I Vest-ag­der er det nå 2760 per­soner som er re­gist­rert ar­beids­le­di­ge.

Tar vi med de som er in­volvert i uli­ke ar­beids­mar­keds­til­tak, sti­ger tal­let til 3605 per­soner. I pro­sent be­tyr det at brutto­le­dig­he­ten er på 3,9 pro­sent, og at 0,9 pro­sent av dis­se er på til­tak i regi av Nav.

BYGG- OG AN­LEGG

– Hva le­ser du ut av dis­se tal­le­ne?

– At fle­re får seg jobb, først og fremst i bygg- og an­leggs­bran­sjen, som er den størs­te dri­ve­ren. Vi ser også at fle­re av de som kom­mer fra olje­le­ve­ran­dør­in­du­stri­en, og som vi fryk­tet skul­le duk­ke opp i le­dig­hets­sta­ti­stik­ken, får seg nye job­ber. Olje­ser­vice­sek­to­ren er de­fi­ni­tivt ikke død. En an­nen tendens er at det blir en øk­ning i pleie- og om­sorgs­sek­to­ren, sier Lund.

Selv om det er en po­si­tiv trend for Vest-ag­der, er det fort­satt fle­re le­di­ge her enn for lan­det sett un­der ett. Le­dig­he­ten i Vest-ag­der er 3,0 pro­sent av ar­beids­styr­ken, noe som er 0,4 pro­sent høy­ere enn det na­sjo­na­le gjen­nom­snit­tet.

FAL­LER MEST I AUST-AG­DER

I Aust-ag­der er det nå 1664 le­di­ge per­soner, det er 164 fær­re enn for­ri­ge må­ned.

Hil­de Høy­nes, Nav-di­rek­tør i Aust-ag­der, sier det­te om tal- lene:

– Vi har hatt en god re­duk­sjon i le­dig­he­ten, sam­ti­dig må vi ta med at vi har hatt en høy an­del i ar­beids­ret­ta til­tak. Uten ak­tiv bruk av til­taks­mid­le­ne, vil­le le­dig­he­ten vært noe høy­ere, slår hun fast. Hun ser nå fle­re job­ber i om­løp. – Til­gan­gen på le­di­ge stil­lin­ger er på over 600. Det er bra, og vit­ner om en god be­ve­gel­se i ar­beids­mar­ke­det. Ut­byg­ging av vei og feng­sel, er blant det som vil vir­ke po­si­tivt inn på ar­beids­mar­ke­det fram­over, sier hun.

Aust-ag­der er et av fyl­ke­ne i lan­det med høy­est le­dig­het. I mai er brutto­le­dig­he­ten på 4,2 pro­sent mot 4,8 pro­sent for ett år si­den. Bare Ro­ga­land har høy­ere brutto­le­dig­het enn Aust-ag­der, med 4,9 pro­sent.

ARKIVFOTO: KJAR­TAN BJELLAND

Per Lund, av­de­lings­di­rek­tør for Nav Vest-ag­der kan for­tel­le om po­si­ti­ve tall for ar­beids­styr­ken i fyl­ket.

FOTO: SCAN­PIX

Fle­re får seg jobb, sær­lig i bygg- og an­leggs­bran­sjen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.