Fun­da­ment kjø­per opp Ord­kraft

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - HEN­RIK IHME

Fun­da­ment-sys­te­met fort­set­ter å vokse, nå ved å kjø­pe pr-by­rå­et Ord­kraft.

Ord­kraft-grün­der Ru­ne Røise­land sier at par­te­ne er eni­ge om ikke å gå ut med hva ak­sje­ne har gått for. Men han be­kref­ter at baby­en hans med det­te sal­get nå vokser til.

– Vi har holdt på i 12 år. Det var et na­tur­lig tids­punkt for å gire om, og en fin an­led­ning til å bli med i det fremad­stor­men­de kom­mu­ni­ka­sjons­hu­set, sier han.

Ord­kraft vil for­bli et selv­sten­dig ak­sje­sel­skap, men full­eid av Fun­da­ment Hol­ding etter kjø­pet av ak­sje­ne fra Røise­land og ana­lyse­by­rå­et Ox­ford Re­se­arch.

– Jeg var selv med på å ta ini­tia­tiv til sal­get, spe­si­elt etter at jeg re­gist­rer­te pro­gre­sjo­nen til Fun­da­ment da Palme­sus kom inn på ei­er­si­den.

– Det er gøy. Vel­dig gøy, sier Røise­land, som fort­set­ter som se­nior­råd­gi­ver i sel­ska­pet.

− Ord­kraft tar med seg fag­lig tyng­de og so­lid kom­mu­ni­ka­sjons­kom­pe­tan­se inn i Fun­da­ment. For by­rå­et er det­te opp­kjø­pet en stra­te­gisk spis­sing, som gjør oss enda mer kom­plet­te som leverandør av kom­mu­ni­ka­sjons­tje­nes­ter, sier for­ret­nings­ut­vik­ler og sty­re- med­lem i Fun­da­ment, Finn Kolstad, i en presse­mel­ding.

Kris­tin Øy­gar­den er an­satt som ny dag­lig le­der i Ord­kraft.

− Jeg ser fram til å la Ord­kraft vokse vi­de­re i et dy­na­misk og spennende fag­mil­jø, hvor vi i enda stør­re grad kan dyr­ke våre spe­sial­felt, sier Øy­gar­den i presse­mel­din­gen.

Fædre­lands­ven­nen har tid­li­ge­re skre­vet at Fun­da­ment had­de et godt 2016, der ho­ved­sel­ska­pet øk­te om­set­nin­gen med 58 pro­sent fra året før, og over­skud­det øk­te med 463 pro­sent. Det var ti pro­sent av om­set­nin­gen, som går for å være svært bra i bran­sjen.

Eks-po­li­ti­ker Eva Kvel­land har for øv­rig for­latt Ord­kraft like i for­kant av sal­get. Hun er nå an­satt som mar­keds- og kom­mu­ni­ka­sjons­an­svar­lig i Sti­ne So­fies Stif­tel­se, men av­vi­ser at jobb­skif­tet har noe med sal­get å gjø­re.

FOTO: ARKIVFOTO

Ru­ne Røise­land har solgt sin ei­er­an­del i Ord­kraft, men fort­set­ter som se­nior­råd­gi­ver i sel­ska­pet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.