– Jo visst går det an å dri­ve bu­tikk uten­om Mar­kens

– Jo visst er det mu­lig å dri­ve bu­tikk i Kvad­ra­tu­ren, selv om ikke du hol­der til i Mar­kens­gate. Men det kre­ver inn­sats og fo­kus, sier Svein Bergli­hn (53).

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RU­NE ØIDNE REI­NERT­SEN ru­ne.o.rei­nert­sen@fvn.no

Sam­men med ko­na, Ing­rid, ei­er han Gull­smed Bergli­hn i Mål­la­get-går­den, på hjørnet av Kirke­gata og Gyl­den­lø­ves­gate i Kris­tian­sand. Og han har fått med seg fle­re avis­opp­slag de sis­te uke­ne om bu­tik­ker som har gått kon­kurs i Kvad­ra­tu­ren.

– De kom­mer og går i Kvad­ra­tu­ren, akku­rat som på Sør­lands­sen­te­ret. De plei­er bare å få mer opp­merk­som­het, de som for­svin­ner her i sen­trum, be­mer­ker Bergli­hn.

INNKJØPSUTFORDRINGEN

Selv over­tok han som dag­lig le­der i fa­mi­lie­be­drif­ten i 1994. I 2016 om­sat­te den for 12,7 mil­lio­ner kro­ner og fikk et over­skudd før skatt på 441.000 kro­ner. Og ty­pisk nok for bran­sjen ut­gjør ver­di­en av vare­la­ge­ret nes­ten et halvt års om­set­ning.

– Det bin­der mye ka­pi­tal. Desto vik­ti­ge­re å gjø­re gode inn­kjøp, å unn­gå hylle­var­me­re, be­mer­ker Bergli­hn.

I 2012 ble bu­tik­ken to­tal­re­no­vert ut fra en be­visst tanke­gang som også hang nøye sam­men med nett­opp innkjøpsutfordringen.

– Først er­stat­tet vi det gam­le in­te­ri­ø­ret med nytt, som er mye mer flek­si­belt. Det til­la­ter at vi flyt­ter rundt på ut­stil­lin­ge­ne på en helt an­nen måte en før. Og ikke minst spis­set vi vare­ut­val­get mot nors­ke og nor­dis­ke merke­va­rer, og mot kvin­ner mel­lom 20 og 60, for­tel­ler Svein Bergli­hn.

Sor­ti­ment­spis­sin­gen be­tyd­de sam­ti­dig at det ble enk­le­re å kjø­pe inn va­rer, pluss at kun­de­ne vet hva som til­bys.

– I til­legg kjø­rer vi ak­ti­vi­te­ter i bu­tik­ken med to-tre ukers mel­lom­rom. Lo­ka­le sølv­sme­der el­ler and­re kunst­hånd­ver­ke­re rig­ger til et lite verk­sted hvor folk kan se hvor­dan smyk­ke­ne frem­stil­les. Fol­ke Hel­le, for ek­sem­pel, som nå bor på Finn­øy, men er fra Se­tes­dal, er her fire gan­ger per år. Da læ­rer også våre egne an­sat­te mye om hva han la­ger og hvor­dan han gjør det. Det gir dem fag­kunn­skap når de dis­ku­te­rer med kun­de­ne. Dyk­ti­ge an­sat­te er av­gjø­ren­de.

I fjor var det for øv­rig ti av dem.

TROR På KVAD­RA­TU­REN

– Skul­le du gjer­ne holdt til i Mar­kens? Nø­ling.

– Mu­lig­he­te­ne er jo stør­re for drop-in­salg der. Men be­lig­gen­het i Mar­kens­gate er hel­ler in­gen ga­ran­ti for suk­sess. Hus­lei­e­ni­vå­et er høy­ere både der og på Sør­lands­sen­te­ret. Jeg har tro på Kvad­ra­tu­ren som hel­het, er frem­tids­op­ti­mist og ser fram til at gå­gate­net­tet ut­vi­des og at Tor­vet gjen­åp­nes i ny og flott ut­ga­ve, kom­plett med par­ke­rings­hus. For ja, det må være mu­lig å kjø­re bil til sen­trum og par­ke­re der. Så får vi bare kom­me oss gjen­nom pe­rio­den med end­ret tra­fikk­møns­ter som nok ven­ter oss, fast­slår Svein Bergli­hn.

NOR­GES MINS­TE JOKER

Joker Kron­pri­sens­gate he­ter den. Med sine 81,3 kvad­rat­me­ter er den Nor­ges mins­te av sitt slag, og godt un­der 100-kvad­rat-gren­sen for Bru­stad-bu.

– Der­for kan vi hol­de søn­dags­åpent, noe som inn­går i ser­vice­sat­sin­gen. Vi brin­ger også ut va­rer hver tors­dag, nor­malt til rundt 70 kun­der. Vi pakker va­rer for kun­de­ne her i bu­tik­ken og er nær­bu­tikk for den­ne de­len av byen. I til­legg til de som bor her, hol­der både Sam­fun­dets sko­le og en hel­se- og so­sial­ut­dan­ning til gans­ke nær­me. Når de spør om va­rer vi ikke har, prø­ver vi å ta dem inn, for­tel­ler bu­tikk­sjef Tine Ma­rie Re­kve Stein.

Egent­lig skul­le hun bli læ­rer, men en eks­tra­hjel­p­jobb snud­de på pla­ne­ne. Nå har hun vært bu­tikk­sjef i over to år.

I han­dels­næ­rin­gen er det noe som he­ter «areal­ef­fek­ti­vi­tet». Den må være høy hos Joker Kron­prin­sens­gate. Snaut nok en kvad­rat­centi­me­ter er uut­nyt­tet.

Og så kan ikke Fædre­lands­ven­nens ut­send­te dy seg for å nev­ne at i det øye­blikk han kom inn dø­ra, snud­de tre an­sat­te seg mot ham, smil­te og sa «hei!»

GJENBRUK I GJENBRUKT POSTKONTOR

Mens Gull­smed Bergli­hn tross alt hol­der til sen­tralt i Kvad­ra­tu­ren, kan det sam­me ikke sies om den sær­eg­ne lil­le bu­tik­ken som Eli­sa­beth Myr­re Rand­øy og Ragn­hild Myd­land dri­ver i tjuk­kes­te Pose­byen, nær­me­re be­stemt på hjørnet av Hen­rik Wer­ge­lands- og Kron­prin­sens­gate, hvor det var et postkontor i en del år.

– Jeg har len­ge dre­vet mø­bel­ta­pet­ser­verk­sted og solgt mø­bel­stof­fer i et nabo­bygg. Men det ble for trangt, så nå har jeg flyt­tet stof­fe­ne inn her, opp­ly­ser Rand­øy.

Myd­land frem­stil­ler sine egne va­rer: ves­ker og handle­nett ba­sert på gjenbruk av stoff fra sær­lig klær, dess­uten «en him- melsk hær­ska­re» av engle­fi­gu­rer lagd av gam­le bib­ler og salme­bø­ker. Pluss litt til.

– Her er det «omattatt» for alle pen­ga. Vi ser ver­di­en i re­sir­ku­le­ring. Det gjel­der også mø­bel­stof­fe­ne; de bru­kes jo til å pus­se opp ting som el­lers vil­le ha blitt kas­tet, for­kla­rer duo­en.

Lei­en er ri­me­lig.

– Hvis ikke, had­de det ikke gått. Og ja, vi hå­per og tror det skal gå bra, er­klæ­rer Rand­øy og Myd­land.

HOL­DER KOKEN

Sam­men med Vung Tau, som nå hol­der til i Tor­dens­kjolds gate, er Asia­bu­tik­ken i Hen­rik Wer­ge­lands­gate pio­ner blant Kris­tian­sands etter­hvert man­ge inn­vand­rer­bu­tik­ker. Da­gens bu­tikk­sjef he­ter Hu­ynh Vu.

– Vi kon­sen­tre­rer oss om sør­asia­tis­ke dag­lig­va­rer, men sup­ple­rer med en del frukt og grønt som er van­lig i Nor­ge, for­tel­ler han.

– Ja, og så Co­la! leg­ger han til og ler godt. Asia­bu­tik­ken har en stam­me av fas­te kun­der. Men fort­satt, etter cir­ka 25 år på sam­me sted, opp­le­ver Hu­ynh Hu at men­nes­ker kom­mer inn og sier «Oi - det er jo bu­tikk her. Er den ny­star­tet?»

– Her blir vi ikke rike. Men det går greit, og bu­tik­ken er ar­beids­plass for to svi­ger­in­ner og meg selv. Ja, vi mer­ker litt til kon­kur­ran­sen fra de nye inn­vand­rer­bu­tik­ke­ne som har kom­met til i Kris­tian­sand de se­ne­re åre­ne, men vi kla­rer oss ved hjelp av ser­vice og vare­kunn­skap, frem­hol­der Hu­ynh Vu.

KON­GEN AV DRON­NIN­GENS­GATE

– Dron­nin­gens­gate var ei god gate, men dess­ver­re har den for­falt. Nå blir det jo tra­fikk­end­rin­ger, pluss at Kon­gens­gate sko­le like ved her skal byg­ges om og bli fin. Så jeg hå­per tren­den snus. Kvad­ra­tu­rens ut­vik­ling har vært po­si­tiv len­ge, men den må for­de­les ut­over, sier Tor Odd Påhl­man (snart 66).

I in­tet mind­re enn 50 år har han dre­vet sitt Påhl­man Mu­sikk­sen­ter i Dron­nin­gens­gate. Fle­re tu­sen gi­ta­rer og man­ge hund­re pia­no­er har han solgt. In­stru­men­ter er blitt re­pa­rert og un­der­vis­ning gitt. Men nå har bu­tik­ken skrum­pet, både i are­al og ak­ti­vi­tet.

– Jeg solg­te byg­get for to år si­den. Sam­ti­dig lei­de jeg til­ba­ke en tre­del av det tid­li­ge­re bu­tikk­area­let. Så jeg kan fort­set­te så len- ge jeg vil og kan - ikke i det sto­re for­ma­tet, men greit nok. En gang var det seks mu­sikk­for­ret­nin­ger bare i Kvad­ra­tu­ren, pluss Dipp­ner på Lund. Nå kom­mer kon­kur­ran­sen først og fremst fra net­tet, men det er ikke noe for meg. Jeg vil gi per­son­lig ser­vice! er­klæ­rer Tor Odd Påhl­man.

At bu­tik­ken er inn­ar­bei­det, me­ner han er av­gjø­ren­de.

– Det had­de ikke vært mu­lig å star­te opp i dag, iall­fall ikke om du treng­te å ta ut en full lønn, kon­sta­te­rer kon­gen av Dron­nin­gens­gate, som han spøke­fullt ti­tu­le­rer seg selv.

– BE­TYR IKKE ALT

Ha­rald Eik­rem An­der­sen, dag­lig le­der i Kvad­ra­tur­for­enin­gen, har na­tur­lig nok syns­punk­ter på det å dri­ve bu­tikk i Kris­tian­sand sen­trum. Det­te skri­ver han i en e-post:

– Å lyk­kes med en bu­tikk el­ler næ­rings­virk­som­het er av­hen­gig av en rek­ke fak­to­rer: alt fra pro­dukt­spek­ter, be­hov i mar­ke­det, kon­kur­ranse­si­tua­sjon, mar­keds­fø­ring, ser­vice og plas­se­ring. Ofte blir lo­ka­li­se­ring av en bu­tikk det man fo­ku­se­rer på, og in­gen skal un­der­gra­ve at det­te må trek­kes fram som en av­gjø­ren­de fak­tor, for­di kun­de­ne må se deg. Men en lønn­som drift av­gjø­res også av en rek­ke and­re fak­to­rer, inn­le­der An­der­sen.

Han fort­set­ter:

– I Kvad­ra­tu­ren har vi gode ek­semp­ler på at det går fint å lyk­kes i side­ga­ter. Et stjerne­ek­sem­pel må vel være Han­sen & Co som i fire ge­ne­ra­sjo­ner har hatt virk­som­het i Skip­per­ga­da, og gjør det vel­dig bra. Et par and­re ek­semp­ler kan være Ca­mil­las Bloms­ter og Op­ti­ker Lau­land, beg­ge i Hen­rik Wer­ge­lands­gate. Det er fullt mu­lig å dri­ve bu­tikk i side­ga­ter, da det i bunn og grunn blir for­ret­nings­pla­nen til bu­tik­ken som blir av­gjø­ren­de for suk­sess el­ler ikke. Man kom­mer tet­te­re på mar­ke­det ved å be­ta­le for det i Mar­kens­gate, og det er nok let­te­re med suk­sess i Mar­kens og i ett av våre by­sent­re (snart 4 stk), men her må bu­tik­kens stra­te­gi og sat­sings­om­rå­der være sty­ren­de. Jeg an­be­fa­ler at nye leie­ta­ke­re ser på våre uli­ke handle­ga­ter som mu­lig­he­ter når man vur­de­rer en etab­le­ring, skri­ver Ha­rald An­der­sen.

BÅNSULL KON­KURS - IGJEN

Mens den­ne ar­tik­kel­pak­ken er un­der ar­beid, kom­mer det mel­ding om at le­ke­tøy-, garn- og gave­bu­tik­ken Bånsull AS i Skip­per­gata 45 er kon­kurs. Det er to år si­den Nye Bånsull AS, med sam­me adres­se, også gikk konk. Den gang kjøp­te da­gens inne­ha­ver ut vare­la­ger og ut­styr fra kon­kurs­boet og star­tet på nytt, men det gikk alt­så ikke bra. Nå tvangs­opp­lø­ses Bånsull AS, hvil­ket i prak­sis er det sam­me som en kon­kurs.

– År­sa­ken er at det ikke er sendt inn regn­skap for 2015 til Regn­skaps­re­gis­te­ret i Brønn­øy­sund. Ba­ken­for­lig­gen­de år­sak er nok svik­ten­de om­set­ning, sier ad­vo­kat og bo­sty­rer Thor-erik An­der­sen.

At sel­ska­pet som gikk ad un­das i 2015 het «Nye Bånsull AS», skyl­des for­mo­dent­lig at nok et sel­skap ved navn Bånsull AS end­te i skifte­ret­ten i 2009. Men det had­de adres­se på Riget­jønn. Med en om­set­ning på ni mil­lio­ner kro­ner i 2007 var det også en stør­re virk­som­het enn de to bu­tikk­sel­ska­pe­ne som har buk­ket un­der i Skip­per­gata.

ALLE FOTO: RU­NE ØIDNE REI­NERT­SEN

Si­den 1967 - i 50 år - har Tor Odd Påhl­man dre­vet mu­sikk­sen­ter i Dron­nin­gens­gate. Og han ak­ter å hol­de på vi­de­re.

Svein Bergli­hn har dre­vet fa­mi­lie­for­ret­nin­gen Gull­smed Bergli­hn si­den 1994, hele ti­den på hjørnet av Kirke­gata og Gyl­den­lø­ves­gate. Han sier at det er fullt mu­lig å lyk­kes med bu­tikk­drift uten­om Mar­kens, men det kre­ver inn­sats og fo­kus.

Eli­sa­beth Myr­re Rand­øy (bak) og Ragn­hild Myd­land dri­ver sin sær­eg­ne, lil­le bu­tikk i tjuk­kes­te Pose­byen. Det går i mø­bel­stof­fer, re­sir­ku­ler­te ves­ker og handle­nett, «en him­melsk hær­ska­re» av engle­fi­gu­rer ba­sert på gam­le bib­ler og salme­bø­ker, pluss litt til.

Når bu­tikk­sjef Tine Ma­rie Re­kve Stein får spørs­mål om hvor­dan det er mu­lig å dri­ve en 83 kvad­rat­me­ter stor dag­lig­vare­bu­tikk i Pose­byen, trek­ker hun blant an­net fram ut­kjø­ring av va­rer som be­grun­nel­se. Det skjer hver tors­dag til an­slags­vis 70 kun­der.

Påhl­man Mu­sikk­sen­ter er vel inn­ar­bei­det, selv om en kjøre­sko­le har over­tatt to tre­de­ler av det tid­li­ge­re bu­tikk­area­let.

Hu­ynh Vu opp­le­ver fort­satt at men­nes­ker kom­mer inn og sier «Oi - det er jo bu­tikk her. Er den ny­star­tet?»

Her har Gull­smed Bergli­hn holdt til si­den 1971.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.