Bachelor­opp­ga­ve ga en stu­dent it-jobb

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RU­NE ØIDNE REI­NERT­SEN ru­ne.o.rei­nert­sen@fvn.no

Fire Uia-stu­den­ter har skre­vet fel­les bachelor­opp­ga­ve for og hos Ev­ry. En av dem er al­le­re­de an­satt. Det li­ker et uni­ver­si­tet med am­bi­sjo­ner om å trek­ke prak­sis inn i samt­li­ge stu­die­pro­gram­mer.

– Det­te er jo syre­tes­ten på om det vi hol­der på med, er liv laga, sier Hall­geir Nilsen.

Han er første­lek­tor ved In­sti­tutt for in­for­ma­sjons­sys­te­mer hos UIA på Gim­le­moen og sit­ter i et nok­så fullt møte­rom hos it­kon­ser­net Ev­rys kris­tian­sands­av­de­ling på Kjøi­ta. I sam­me rom be­fin­ner seg blant an­net fire stu­den­ter som nett­opp har skre­vet fel­les bachelor­opp­ga­ve med Ev­ry-re­la­tert tema. Det har de gjort i tett sam­ar­beid med et Ev­ry-fag­mil­jø som nå be­står av 75 men­nes­ker.

– Stu­den­te­ne har ut­vik­let et salgs­støtte­verk­tøy for inn­salg av kom­pleks tek­no­lo­gi, for­kla­rer Stef­fen Dahl om opp­ga­vetema. Han er ansvar­lig for pro­dukt- og tje­neste­ut­vik­ling hos Ev­ry og vir­ker for­nøyd med hva kvar­tet­ten har pres­tert.

Men han vil helst ikke ut­dy­pe mer, for det­te er kon­kur­ranse­sen­si­tivt.

– Du kan vel an­ty­de litt?

– Det drei­er seg om å til­trek­ke seg kun­der som med en mag­net, re­gion­le­der i Ev­ry

mer enn å skri­ke til dem med en ro­pert. Sys­te­met kart­leg­ger kun­dens be­hov og ut­ar­bei­der de­ret­ter løs­nings­for­slag og pris­kal­ky­le. Det er slik it-sys­te­mer vil bli solgt frem­over, med­de­ler Dahl.

SPORENSTREKS AN­SATT

En av stu­den­te­ne, Da­ni­el Hel­lang, går rett fra bachelor­opp­gave­skri­ving til jobb hos Ev­ry. John Mar­tin Kaalsaas Dahl har også sig­nert an­set­tel­ses­kon­trakt, men hjem­me i Vest­fold.

– Der var vi for sent ute, kon­sta­te­rer Jen­ny Ner­land. Hun er ut­vik­ler hos Ev­ry og har sam­ti­dig et opp­følger­an­svar over­for stu­den­te­ne.

De øv­ri­ge to stu­den­te­ne, Tan­ja Mal­ba­sa og Michael Matt­hew Des­mond, går løs på mas­ter­stu­di­er ved UIA.

– Vi stil­ler gjer­ne opp med em­ner for bachelor­opp­ga­ver og har gjort det gjen­nom man­ge år. Men vi er nøye med hvem vi slip­per inn, for­tel­ler Jen­ny Ner­land.

Hun skis­se­rer et ut­vel­gel­ses­opp­legg som be­gyn­ner med søk­nad og også i fort­set­tel­sen min­ner mis­ten­ke­lig om en an­set­tel­ses­pro­sess.

– I Nor­ge skal Ev­ry an­sat­te 400 nye med­ar­bei­de­re de nes­te 12 må­ne­de­ne. 100 av dem er «scre­en­et» al­le­re­de, en av dem er Da­ni­el her. Vi tren­ger flin­ke folk som kom­mer rett fra stu­di­er og brin­ger med seg helt opp­da­tert kunn­skap, be­mer­ker Ev­rys re­gion­le­der Mor­ten Rosenberg.

❞ Vi tren­ger flin­ke folk som kom­mer rett fra stu­di­er og brin­ger med seg helt opp­da­tert kunn­skap.

MOR­TEN ROSENBERG,

PRAKSISAMBISJONER

En kar som vir­ker eks­tra godt for­nøyd, er Dag Nord­bø. Den tid­li­ge­re dom­pros­ten, Nov-kom­mu­ni­ka­sjons­di­rek­tø­ren med mer, er nå pro­sjekt­le­der for «sam­funns­en­ga­sje­ment og ny­ska­ping» ved UIA. Og han leg­ger ikke skjul på am­bi­sjons­ni­vå­et:

– UIA skal bli best i Nor­ge, ja kan­skje i Nor­den, på å in­te­gre­re prak­sis i stu­di­er. Ikke bare på it-stu­di­er, men på alle stu­di­er! Et vik­tig verk­tøy for å lyk­kes, er vår di­gi­ta­le møte­plass for uni­ver­si­tet og ar­beids­liv, uia.no/kom­pe­tanse­tor­get. Der kob­ler vi virk­som­he­ter og stu­den­ter gjen­nom opp­ga­ver og re­le­van­te job­ber, er­klæ­rer Nord­bø.

FOTO: RU­NE ØIDNE REI­NERT­SEN

Fryd og gam­men mel­lom Ev­ry, UIA som in­sti­tu­sjon og fire Uia-stu­den­ter som har skre­vet bachelor­opp­ga­ve for og hos Ev­ry. De fire foran er f.v. stu­dent John Mar­tin Kaalsaas Dahl, Uia-første­lek­tor Hall­geir Nilsen, de­ret­ter stu­den­te­ne Tan­ja Mal­ba­sa og Da­ni­el Hel­lang. (Da­ni­el be­gyn­ner nå i jobb hos Ev­ry.) I nes­te rek­ke bak står f.v. stu­dent Michael Matt­hew Des­mond, ut­vik­ler og stu­dent­opp­føl­ger Jen­ny Ner­land fra Ev­ry og Dag Nord­bø, som er pro­sjekt­le­der for sam­funns­en­ga­sje­ment og ny­ska­ping på UIA. Ba­kerst be­fin­ner seg pro­duk­tog tje­neste­ut­vik­lings­an­svar­lig Stef­fen Dahl fra Ev­ry, re­gion­le­der Mor­ten Rosenberg fra sam­me it-kon­sern (helt ba­kerst), og til slutt Uia-råd­gi­ver Lene Tønne­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.