Mye folk = mye søppel

Faedrelandsvennen - - MENING - FRANK VAN DER KLEI KÅRE EIE

Når det er fint vær blir det mye folk på by­stran­da og da hjel­per det in­gen­ting å bort­for­kla­re det med at det var en fri­dag for park­ve­se­net og/el­ler re­no­va­sjo­nen

●● Når de an­svar­li­ge er så ofte på kurs og se­mi­nar m.m. og rei­ser uten­lands for å lære hvor­dan de hånd­te­rer pro­ble­me­ne der, bur­de de skjøn­ne at søp­pe­let tar ikke fri. I Ams­ter­dam for ek­sem­pel, kjø­rer re­no­va­tø­rer rundt fra tid­lig om mor­ge­nen til sent om kvel­den. Også på søn- og hel­lig­da­ger, da det trengs mest. Det fei­es og pluk­kes kon­stant. Noe å lære av? Nei her skal det først vur­de­res og plan­leg­ge og an­be­fa­les at folk tar med seg hjem søp­pe­let. Men å set­te opp fle­re søp­pel­dun­ker med hyp­pig tøm­ming, nei det er en sak for by­rå­kra­ter det! meld­te om kjø­ring i høy fart og mye støy. Vann­scoo­te­re kan kjø­re over 60 knop ( 110 km/ t). Med fri­slipp og økt salg øker fa­ren for ulyk­ker på sjø­en. Jeg skjøn­ner at re­gje­rin­gen med FRP i spis­sen øns­ker å bli kvitt «lo­ver og reg­ler vi ikke har bruk for». Det er sik­kert moro for Bård Hoks­rud og and­re en­tu­si­as­ter å kjø­re fort på sjø­en. Men jeg sy­nes ikke det er god politikk for folk flest å end­re for­skrif­ten i mer li­be­ral ret­ning. Fri­slipp av kjø­ring med vannscooter be­tyr mer støy og vill­manns­kjø­ring nær land. Kon­flikt­ni­vå­et med hytte­ei­ere og and­re båt­folk langs kys­ten vil sann­syn­lig­vis øke. Jeg tror vi er man­ge som er enig med Tri­ne Ei­lert­sen i hen­nes kom­men­tar i Af­ten­pos­ten 23. mai:

«Vannscooter- reg­le­ne er å be om bråk» (...) Det er ikke re­gje­rin­gens opp­ga­ve å sik­re at jeg får druk­ket mor­gen­kaf­fen i fred på hyt­ta. Men det kan bli det hvis vi er man­ge nok som pla­ges av støy­en og vill­manns­kjø­rin­gen».

Vi er man­ge som vil føl­ge med fra bryg­ge­ne i som­mer. Og så er det valg til høs­ten ...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.