SV vil sik­re na­tu­ren for alle

Faedrelandsvennen - - MENING - MALI STEIRO TRONSMOEN, 1.kan­di­dat for Vest-ag­der SV

Blå­bær­lyn­gen stry­ker deg på leg­gen, et ekorn lø­per opp en tre­stam­me, fug­le­ne kvit­rer. Snart er du oppe i sola, og du kan ta fram mat­pak­ka og sjo­ko­la­den du har med til un­ge­ne.

Dere våk­na i dag, uten pla­ner. Sola skin­te, dere vil­le ut, men ikke langt. Hel­dig­vis fin­nes na­tu­ren fort­satt nær deg.

Et folk på tur – en tref­fen­de be­skri­vel­se av oss nord­menn. Vi sø­ker gjer­ne ut i na­tu­ren for å opp­le­ve noe, for å slap­pe av, for å tre­ne el­ler for tri­ve­li­ge stun­der med fa­mi­li­en. Man­ge av oss er så hel­di­ge at vi ikke tren­ger dra langt for de gode na­tur­opp­le­vel­se­ne. De kort­reis­te tu­re­ne gir oss vik­tig på­fyll i hver­da­gen. Dis­se ver­di­ene vil vi i SV ta vare på.

Nor­ge er et av de lan­de­ne som har vært flin­kest på å opp­ret­te na­sjo­nal­par­ker. Vi har nær­me­re 50 av dem. De fles­te er høyt til fjells, langt fra der vi bor. Na­sjo­nal­par­ke­ne er vik­ti­ge for å ta vare på stør­re na­tur­om­rå­der, og unn­gå sto­re inn­grep. De er vik­ti­ge for dyre­li­vet, som for ek­sem­pel vill­rei­nen, som tren­ger sto­re om­rå­der å bolt­re seg på.

Det er på tide at vi gir nær­na­tu­ren vår den sam­me be­skyt­tel- sen. I by­ene er pres­set for å byg­ge ut stort. Be­ho­vet for bo­li­ger og vei­er øker når sen­tra­li­se­rin­ga er sterk, slik til­fel­let dess­ver­re er un­der da­gens re­gje­ring. Vi må sør­ge for at den­ne ut­byg­gin­gen ikke skjer på be­kost­ning av vik­ti­ge na­tur­ver­di­er.

Fle­re ste­der har po­li­ti­ker­ne vært eni­ge om ut­byg­gings- gren­ser, så­kal­te røde stre­ker – hit, men ikke len­ger. Kris­tian­sand er om­gitt av Bane­heia og by­mar­ka, om­rå­der po­li­ti­ker­ne fore­lø­pig har pas­set godt på. Men man­ge ste­der har skif­ten­de fler­tall til­latt ut­byg­gin­ger som sak­te, men sik­kert har spist av nær­na­tu­ren. Vi kjen­ner de­bat­te­ne rundt de sto­re veg­ut­byg­gin­ge­ne i Ag­der. I Aren­dal ble det ved­tatt å leg­ge en til­før­sels­vei til ny E18 gjen­nom by­mar­ka. I Vågs­bygd og på Helle­myr har folk måt­te ta opp kam­pen for sko­gen sin og mot øde­leg­gel­se­ne E39 vil føre med seg. I Trond­heim ble det ved­tatt å byg­ge et stør­re al­pin­an­legg til tross for at det fin­nes et an­net like ved, i Tromsø ble by­mar­ka en het po­tet i sist kom­mune­valg­kamp da by­styre­fler­tal­let gikk inn for bo­lig­byg­ging der. Det­te er ek­semp­ler som vi­ser at na­tur­om­rå­de­ne fort kan for­svin­ne. Både her hos oss, og and­re ste­der i Nor­ge.

I 2009 fikk SV gjennomslag for å gi Oslo­mar­ka be­skyt­tel­se gjen­nom Mar­ka­lo­ven. For de fles­te av Oslos inn­byg­ge­re er mar­ka en gå-, syk­kel- el­ler trikke­tur unna hjem­met. Mar­ka­lo­ven gjør at det fort­satt skal være sånn frem­over.

Lo­ven be­skyt­ter de sto­re na­tur- og fri­lufts­om­rå­de­ne som om­kran­ser byen mot ned­byg­ging. Den sik­rer all­menn­he­tens in­ter­es­ser mot ivrige ut­byg­ge­re som man­ge gan­ger har øns­ket å slip­pe til med stør­re ut­byg­gin­ger.

SV vil sik­re hver­dags­na­tu­ren. Vi vil ut­ar­bei­de en lov som sik­rer na­tur­om­rå­de­ne rundt by­ene - ikke bare rundt Oslo, men også rundt Sør­lands­by­ene våre og i res­ten av lan­det. Vi går til valg på en egen by­mark­lov, for hele Nor­ge.

For­di na­tu­ren skal kun­ne bru­kes av oss alle og sik­re gode na­tur­opp­le­vel­ser. Både for deg, dine barn og barne­barn.

❞ Be­ho­vet for bo­li­ger og vei­er øker når sen­tra­li­se­rin­ga er sterk, slik til­fel­let dess­ver­re er un­der da­gens re­gje­ring.

FOTO: TO­RE ANDR BAARDSEN

Na­sjo­nal­par­ke­ne er vik­ti­ge for å ta vare på stør­re na­tur­om­rå­der, og unn­gå sto­re inn­grep, skri­ver for­fat­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.