Det run­de er den røde trå­den i ut­stil­lin­gen

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: JARLE R. MARTINSEN jarle.martinsen@fvn.no

Tekstil­kunst­ne­ren Re­gi­en Cox fra Ne­der­land står bak årets som­mer­ut­stil­ling på Sjø­ling­stad Uld­vare­fab­rik.

– Det er vel­dig flott å være til­ba­ke, smi­ler 39-årin­gen som i to som­mer­se­son­ger på slut­ten av 1990-tal­let var guide på in­du­stri­mu­se­et i Mandal.

Hun er bo­satt i Aren­dal og gjes­ter Sjø­ling­stad med en ut­stil­ling der det run­de er en rød tråd. For ek­sem­pel er en rund se­ment­blan­der pak­ket inn i filt, ele­fan­ter bæ­rer på run­de bal­ler og her er run­de glass­fat.

«Her møter man tre­di­men­sjo­na­le skulp­tu­rer av re­a­dy­ma­des og gjen­bruks­ma­te­ria­le, hen­gen­de fra tak og stå­en­de på gulv, der teksti­lets og stin­gets be­viss­te bruk ska­per tid og etter­tan­ke og bi­drar til at alt på un­der­lig vis hen­ger sam­men», he­ter det om ut­stil­lin­gen.

– Jeg er fa­si­nert av hvor­dan fab­rik­ken kan lage vak­re og myke teksti­ler ut av har­de ma­ski­ner, for­tel­ler Cox.

Ut­stil­lin­gen åp­ner 4. juni og va­rer til 20. au­gust.

FOTO: JARLE R. MARTINSEN

Tekstil­kunst­ner Re­gi­en Cox ved en se­ment­blan­der hun har kledd i filt, et verk hun har kalt «Dreamachi­ne».

FOTO: JARLE R. MARTINSEN

Det­te er en del av ut­stil­lin­gen til Re­gi­en Cox.

FOTO: JARLE R. MARTINSEN

Byr­den og tyng­den den­ne ele­fan­ten bæ­rer er av det abs­trak­te sla­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.