25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

3. JUNI 1992

●● Dans­ke­ne sa nei til Ef-unio­nen da 50,7 pro­sent av de dans­ke vel­ger­ne av­vis­te den så­kal­te Maast­richt­unio­nen. Nei-sei­e­ren blir av dans­ke po­li­ti­ke­re opp­fat­te opp­fat­tet som en «av­grunns­dyp kløft» mel­lom det po­li­tis­ke mil­jø­et på Chris­ti­ans­borg og det dans­ke fol­ket. EFS uten­riks­mi­nist­re skal i Oslo tors­dag, i for­bin­del­se med Nato-mø­tet, dis­ku­te­re den si­tua­sjo­nen som er oppst stått etter det dans­ke nei til unio­nen. He Her hjem­me og i den svens­ke og fins­ke n nei-be­ve­gel­sen, blir den dans­ke folke­avs ke­av­stem­nin­gen opp­fat­tet som en kraf­tig in­spi­ra in­spi­ra­sjon til et nor­disk al­ter­na­tiv til den euro­pe­is euro­pe­is­ke ut­vik­lin­gen. For­mann i det dans­ke Frems Frem­skridt­spar­ti­et, Pia Kjærs­gaard, vif­tet jub­len­de m med det dans­ke flag­get etter av­stem­nin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.