Quizen

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hva he­ter den bri­tis­ke na­sjo­nal­ret­ten av bl.a. hvete­mel, tør­ket frukt og nyre­talg som ofte ser­ve­res bren­nen­de?

2. Hvem har vært kon­sern­sjef i Aker RGI og vun­net VM i off­shore fem gan­ger?

3. Hvil­ke to me­tal­ler er rust­fritt stål en le­ge­ring av?

4. Hvil­ken hunde­rase er Nor­ges na­sjo­nal­hund?

5. Om­trent hvor stor del av jor­dens over­fla­te dek­ket Sov­jet­unio­nen da den var ver­dens størs­te stat?

6. Hvem skrev romanen «Adams dag­bok»?

7. Hva bør en mann ikke glem­me å gjø­re med sin kone i lø­pet av et sel­skaps­mål­tid, og hvis han glem­mer det skyl­der han hen­ne, i føl­ge tradisjonen, et par nye strøm­per?

8. Hva må­ler man i mol?

9. Hva slags vi­ta­min er ri­bo­fla­vin?

10. Hvil­ken stjer­ne vil en rett lin­je mel­lom to av Karls­vog­nas stjerner, for­len­get mot nord, tref­fe?

Po­lar­stjer­nen 10. vi­ta­minb- Et 9. Stoff­meng­de 8. hen­ne med skå­le Å 7. Fald­bak­ken Knut 6. 61/ Om­trent 5. Elg­hund 4. nik­kel) litt even­tu­elt og( krom og Stål 3. Gjel­sten Ru­ne Bjørn 2. pud­ding) Chris­t­mas el­ler( Plum­pud­ding 1.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.