Ji­bril Bo­jang tror på sei­er mot gam­le­klub­ben

Mjøndalen-spil­ler Ji­bril Bo­jang (22) gle­der seg til å få Start på be­søk søn­dag.

Faedrelandsvennen - - SPORT - HER­MAN FOLVIK

– Det blir moro det. Det er all­tid kult å møte opp­rykk­slag på hjemme­bane. Men selv om det er Start, ser jeg det som en helt van­lig kamp, sier Bo­jang.

Han kom fra Lørenskog til Start i fjor som­mer. Han fikk ni elite­se­rie­kam­per for sør­len­din­ge­ne, men i vin­ter ble han til ti­der satt til å tre­ne med Start 2 og vir­ket ald­ri å være nær la­get.

Helt på tam­pen av over­gangs­vin­du­et i mars dro han til Mjøn- dalen.

– Jeg har hatt det vel­dig bra her. Jeg har fått mye til­lit og det fø­les vel­dig bra å ha en tre­ner som sto­ler på deg og som har til­lit til deg, sier Bo­jang.

– Me­ner du Steinar Pe­der­sen had­de det i Start?

– Ja, han had­de det. Så ble det dess­ver­re ikke som jeg had­de hå­pet på. Nå er jeg her og det er her fo­ku­set mitt er, sier Bo­jang.

I ja­nu­ar men­te 22-årin­gen at han ble «urett­fer­dig be­hand­let» da han ikke fikk tre­ne med første­la­get. Det har han nå lagt bak seg.

– vi vin­ner sik­kert

Til tross for at Mjøndalen har gått fem stra­ke kam­per uten sei­er i se­ri­en er tro­en på tre po­eng søn­dag stor.

– Vi har vært best i alle kam­pe­ne vi har spilt, så har vi ikke helt hatt re­sul­ta­te­ne. Men vi spil­ler bra hjem­me, så det er ikke noe sjokk om vi vin­ner. Vi slår dem sik­kert, tror Bo­jang.

– Sy­nes du selv at du skul­le fått fle­re sjan­ser i tre­nings­kam­pe­ne i vin­ter?

– Det får bli opp til and­re å vur­de­re. Jeg har ikke noe å si om det, sier Bo­jang.

Kant­spil­le­ren opp­sum­me­rer ti­den i Kris­tian­sand som fin.

– Jeg had­de det vel­dig bra, sier han.

vant mot erke­ri­va­le­ne

Mjøndalen fikk en stor opptur tors­dag kveld da erke­ri­va­len Strøms­god­set ble slått ut av cu­pen på Ned­re Eiker med 2–1. Bo­jang spil­te de 74 førs­te mi­nut­te­ne.

– Det er all­tid gøy å vin­ne kam­per. Det er en kamp alle vil hus­ke. Det var stort, sier Bo­jang.

Mjøndalen lig­ger på sjette­plass med 14 po­eng, åtte bak Start på andre­plass. Der­med bør Bus­ke­rud-gut­ta ta tre po­eng for å hol­de kon­tak­ten.

– Kam­pen er like vik­tig som alle and­re, men det er all­tid litt eks­tra gøy å møte topp­lag, sier Bo­jang.

SOND­RE STE­EN HOLVIK ARKIVFOTO:

Ji­bril Bo­jang spil­te i start fra i fjor som­mer til i mars. Nå møter Mjøndalen-spil­le­ren sin gam­le klubb for førs­te gang.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.