Kvin­ner i Kil­den

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

● Fædre­lands­ven­nen har fått til­gang til seks pub­li­kums­un­der­sø­kel­ser fore­tatt i for­bin­del­se med uli­ke fore­stil­lin­ger på Kil­den i åre­ne 2015 og 2016. På 5 av 6 fore­stil­lin­ger kjøp­te kvin­ne­ne mel­lom 63 og 74 pro­sent av bil­let­te­ne.

● At det er en over­vekt av kvin­ner blant pub­li­kum i Kil­den, stem­mer godt over­ens med re­sul­ta­ter fra na­sjo­na­le un­der­sø­kel­ser.

● SSB har sett på nors­ke kul­tur­va­ner mel­lom 1991 og 2015. Den vi­ser at fle­re kvin­ner enn menn ut­nyt­ter seg av kul­tur­til­bud. KIL­DER: KIL­DEN OG SSB

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.