Da­me­ne strøm­mer til Kil­den

Ja, det er flest kvin­ner som kjø­per bil­lett, sier Ma­rie Te­re­sie Sø­ren­sen i Kil­den Dia­log.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: EVA MYKLEBUST eva.myklebust@fvn.no

Fædre­lands­ven­nen har fått til­gang til fle­re pub­li­kums­un­der­sø­kel­ser fra Kil­den i åre­ne 2015– 2016. De vi­ser en klar trend. På 6 av 5 fore­stil­lin­ger kjøp­te kvin­ne­ne mel­lom 63 og 74 pro­sent av bil­let­te­ne. Men det be­tyr ikke nød­ven­dig­vis at over­vek­ten av kvin­ner er like stor blant dem som fak­tisk sit­ter i sa­len.

– Ja, det er flest kvin­ner som kjø­per bil­lett. Men man må ten­ke på at de som re­gel har med seg noen. De fles­te kjø­per to el­ler fle­re bil­let­ter. Den­ne tren­den ser vi i reise­li­vet også. Der er det også kvin­ne­ne som er bil­lett­kjø­per­ne, sier Ma­rie Te­re­sie Sø­ren­sen, le­der for Kil­den Dia­log, og en av dem som er tet­test på pub­li­kums­ut­vik­lin­gen i Kil­den.

FLEST KVIN­NER

Li­ke­vel er hun gans­ke sik­ker på at det ge­ne­relt er et fler­tall av kvin­ner som be­nyt­ter seg av Kil­dens til­bud:

– Vi job­ber tett med norsk pub­li­kums­ut­vik­ling, og alle un­der­sø­kel­ser vi­ser at den ty­pis­ke tea­ter­gjen­ge­ren er en kvin­ne mel­lom 35 og 60 år, sier Sø­ren­sen.

Og det er tea­ter som trek­ker flest pub­li­kum­me­re til Kil­den. I 2016 had­de Kil­den 187.553 be­sø­ken­de. Ag­der Tea­ter sto ale­ne for 71.682 av dis­se.

At fle­re kvin­ner enn menn be­sø­ker Kil­den, bur­de nep­pe kom­me som noen over­ras­kel­se, der­som man tar en titt på na­sjo­na­le un­der­sø­kel­ser. Det er fle­re kvin­ner enn menn som be­nyt­ter seg av kul­tur­til­bud.

– Hvor­for er det slik?

– Det vil jeg egent­lig ikke spe­ku­le­re i. Men det kan ha noe å gjø­re med at kvin­ner er kul­tur­bæ­re­re og in­ter­es­ser­te i den­ne ty­pen opp­le­vel­ser, sva­rer Ma­rie Te­re­sie Sø­ren­sen.

ELD­RE LYTTERE TIL KSO

Men Kil­den er som kjent mye mer enn bare tea­ter. Bil­det av hvem pub­li­kum­met i Kil­den er, er der­for sam­men­satt.

På KSOS kon­ser­ter, for ek­sem­pel, er det en jev­ne­re for­de­ling mel­lom kjøn­ne­ne, og de fles­te er i al­ders­grup­pa 50 +.

– Man­ge er red­de for at den­ne grup­pa kom­mer til å dø ut, men det gjør de ikke. Man re­krut­te­rer hele ti­den nye lyttere i den­ne al­de­ren, og slik er det for de fles­te

sym­foni­or­kest­re. Det vir­ker som at man opp­da­ger at det er fint å gå på sym­foni­kon­ser­ter når man bik­ker 50, sier Sø­ren­sen.

– Kil­den vil være et kunst­hus for alle. Hvor­dan job­ber dere med det?

– Vi vil iva­re­ta kjerne­pub­li­kum­met vårt, så vi vil ikke pro­gram­me­re slik at vi ikke tar vare på dem. Men vi er en of­fent­lig kul­tur­in­sti­tu­sjon, og vi skal ha noe for alle. Med Kil­den Dia­log har vi fle­re pro­sjek­ter ret­tet mot ung­dom og de­ler av be­folk­nin­gen med man­ge inn­vand­re­re. Når vi in­volve­rer dis­se i pro­sjek­te­ne våre, får det ring­virk­nin­ger i de­res mil­jø­er, for­di de­res ven­ner og fa­mi­lie kom­mer og ser på. Og man­ge av kon­ser­te­ne som book­es inn gjen­nom Kil­den Kul­tur­drift til­trek­ker seg ofte et an­net pub­li­kum. Over tid hå­per vi selv­føl­ge­lig at det fø­rer til en smitte­ef­fekt slik at de får lyst til å kom­me på and­re ting i Kil­den.

KON­KUR­RAN­SE OM FOLKS TID

Men alle skal ikke nås for en­hver pris.

– Vi skal være noe for alle, men vi skal ikke bru­ke så alt­for mye res­sur­ser på å jage dem som uan­sett ikke vil kom­me. Folk har uli­ke in­ter­es­ser, og det er greit. Vi må job­be med å nå dem som er po­ten­si­el­le pub­li­kum­me­re, men som kan­skje ikke har opp­da­get oss. Vi må fin­ne ut hva det er som gjør at folk vel­ger and­re ting frem­for Kil­den.

– Hva er den størs­te kon­kur­ren­ten for dere?

– At ti­den er knapp. Vi opp­le­ver fak­tisk at vårt ge­ne­rel­le pub­li­kum ikke er så kres­ne på pri­sen, selv om det for en­kel­te grup­per kan være en ters­kel.

– Vi vet at ki­no­ene kon­kur­re­rer med strømme­tje­nes­ter. Mer­ker dere noe til det?

– Vi er så hel­di­ge at det man opp­le­ver li­ve sjel­den kan sam­men­lig­nes med det man kan se på en skjerm. Det vi til­byr er unikt, men i en tra­vel hver­dag må vi også fin­ne nye må­ter å hev­de oss i kon­kur­ran­sen om folks tid.

FOTO: EVA MYKLEBUST

Den ty­pis­ke tea­ter­gjen­ge­ren er en kvin­ne på 35 +, vi­ser un­der­sø­kel­ser. Bil­det er tatt fra fore­stil­lin­gen «Maske­fall» på Kil­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.