Én i hele Nor­ge – den er i Gren­di!

Hall­stein Kvam­me Homdrum i Gren­di i Se­tes­dal har noe in­gen and­re i Nor­ge har – en Mes­ser­sch­mitt mikrobil med fire hjul.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ODD-INGE RØN­NING ULEBERG odd.inge.uleberg@fvn.no

– Det er i alle fall in­gen and­re som vi i mikrobil-mil­jø­et vet om, og det er ald­ri solgt nye bi­ler av den­ne ty­pen i Nor­ge, for­tel­ler Hall­stein Kvam­me Homdrum.

Til dag­lig job­ber han i Ev­je og Horn­nes kom­mu­ne el­ler står på som lo­kal­po­li­ti­ker i Byg­land. Men det er egent­lig ve­te­ran­bi­l­en­tu­si­ast han er.

Mikro­bi­len fra Tyskland er ju­ve­len i bil­sam­lin­gen hans. Fire­hjul­in­ge­ne er svært sjeld­ne. De fles­te kom med tre hjul.

Bi­len til Homdrum ble pro­du­sert i Tyskland i 1959. Når den kom til Nor­ge er litt uklart. Det skal ha vært en stu­dent som tok den med seg hjem. Se­ne­re ble den solgt til en mann på Rys­stad som så solg­te den til Hall­stein Kvam­me Hom­droms far i 1984.

– Jeg har fik­set den opp. Den går i 140, men tri­ves best rundt 70 km/t, for­tel­ler byg­len­din­gen.

Han sam­ler også på mi­li­tæ­re kjøre­tøy­er og MC. Å få ut noe ek­sakt an­tall er vans­ke­lig, men han an­slår at han ei­er mel­lom 20 og 30 kjøre­tøy.

Mikro­bi­ler er bi­ler med mind­re enn 1000 ku­bikk mo­tor. De var gans­ke van­li­ge i man­ge land for noen ti­år si­den.

En av de mest kjen­te har du sik­kert sett på TV. Den he­ter Bond, og er en blå tre­hjul­ing som Mr. Bean sta­dig dul­ter borti og vel­ter.

– I Nor­ge er det et lite mil­jø i Oslo og Fred­rik­stad. Mikro­bi­ler er svært i Eng­land, Tyskland og Sve­ri­ge, for­tel­ler Homdrum, som nå har be­stemt seg for å få opp in­ter­es­sen i Nor­ge.

SAM­LING I HANNÅSLEIREN

I hel­gen ar­ran­ge­rer han ti­de­nes førs­te mikrobil-treff i Hannåsleiren i Horn­nes. Rundt ti bil­ei­ere fra hele lan­det har meldt sin an­komst. En tropp tys­ke­re på fe­rie­tur i Nor­ge er også ven­tet i sine små­bi­ler.

Lør­dag skal det kjø­res kor­te­sje både til Ev­je sen­trum og Elg­tun i Gren­di.

– Vi hå­per på å lage et år­lig treff og vi er svært in­ter­es­sert i kon­takt med folk som har mikro­bi­ler. Det er ikke noe vel­dig klubb-mil­jø, men vi øns­ker å få mer over­sikt over sam­le­re, sier Hall­stein Kvam­me Homdrum.

320 STYK­KER

Hans egen Mes­ser­sch­mitt ble det bare pro­du­sert 320 av i hele ver­den. 150 kjen­ner sam­ler­ne histo­ri­en til. De and­re aner man ikke hvor er blitt av opp gjen­nom ti- åre­ne.

Nå er det kli­ma­ti­der, men Homdrum vet ikke om han tror på noen stor, ny opp­blomst­ring av mikro­bi­ler.

ett spørs­mål vil ikke Hall­stein Kvam­me Homdrum sva­re på, og det er hvor mye mikro­bi­len hans er verd. Det er en god del, for­står vi.

FOTO: PRIVAT

Hall­stein Kvam­me Homdrum ar­vet etter sin far. Det er akku­rat plass til ham og ko­na Katri­ne i den spe­si­el­le bi­len fra Tyskland.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.