FØD­SELS­DAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

95 år

An­til­de Vet­nes, Mandal.

Hipp hur­ra for vår flot­te mor, svi­ger­mor, mor­mor, far­mor og olde­mor som fyl­ler 95 år 3. juni! Vi gle­der oss til fes­ten sam­men med deg og olde­barn Va­nes­sa som blir 25 år sam­me dag!

5 år

Ju­lia Eli­sa­beth Rasmussen, Kris­tian­sand. Den­ne sol­strå­la fyl­ler 5 år søn­dag 4. juni. Gra­tu­le­rer så mas­se med da­gen! Vi hå­per fei­rin­ge­ne blir helt topp! Vi er kjempe­stol­te av deg og su­per­gla­de i deg! Klem­mer fra mam­ma, pap­pa og Jo­nas.

70 år

Tor­leif B. Har­stad, Val­le. Den­ne snil­le, spre­ke og stram­me ka­ren har burs­dag i mor­gon! Me er vel­dig gla­de i deg! Sun­dags­ope hus frå kl. 14. Burs­dags­klem­mar frå Sis­sa, Ben­te J., To­re, Pål og Liv.

5 år

Jo­nat­han Fa­lan­der Mor­ten­sen, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for ver­dens bes­te lil­le­store­bror, Jo­nat­han, som fyl­ler 5 år lør­dag 3. juni. Du er en skjønn, kul, mor­som og om­sorgs­full gutt som vi er kjempe­glad i. Klem Wil­liam, Ot­hi­lie, mam­ma og pap­pa.

70 år

Ivar Lund, Kris­tian­sand. Hur­ra for deg. Gra­tu­le­rer med 70 års da­gen 05.06.17. Du hjel­per sto­re og små og har all­tid et smil på lur. Klem fra Gud­run og slek­ta.

5 år

Erik Lun­den, Kris­tian­sand. Ho­kus Po­kus barne­hage i Kris­tian­sand sen­der en ma­gisk hil­sen til burs­dags­bar­net som fyl­ler 5 år lør­dag den 3. juni. Vi øns­ker deg en gnist­ren­de dag!

60 år

Mai-britt Al­fred­sen, Kris­tian­sand. Til lyk­ke med da­gen. Hil­sen Ter­je, Frank-r., Ben­te, Fri­da, Vil­ma, Trond/ni­na og Sver­re-sti­an.

4 år

Oli­via Bech Stray, Kris­tian­sand. Ho­kus Po­kus barne­hage i Kris­tian­sand sen­der en ma­gisk hil­sen til burs­dags­bar­net som fyl­ler 4 år man­dag den 5. juni. Vi øns­ker deg en gnist­ren­de dag!

25 år

Va­nes­sa Vet­nes Gun­der­sen, Mandal. Hipp hur­ra for den gode og fine jen­ta vår som fyl­ler 25 år 3. juni! Vi gle­der oss til å fei­re da­gen sam­men med med deg og olde­mor som bli 95 år sam­me dag. Hele fa­mi­li­en gra­tu­le­rer!

4 år

Mathea Tor­jus­sen My­ren, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for Mathea, som fyl­ler 4 år i mor­gen søn­dag 4. juni. Hå­per du får en fin dag. Gra­tu­la­sjo­ner kom­mer fra sto­re og små i Læ­rings­verk­ste­det barne­hage, Bispe­gra.

11 år

Chris­ti­an Lindt­ner Wahl­strøm, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen til fot­ball­gut­ten vår. Du ska­per liv og røre og det er ald­ri et kje­de­lig øye­blikk med deg. Hå­per du får en strå­len­de dag. Man­ge klem­mer fra Ju­lie, mam­ma og pap­pa.

4 år

Mathea Tor­jus­sen My­ren, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen lil­le prin­ses­sa vår, Mathea, som fyl­ler 4 år i mor­gen. Vi gle­der oss utro­lig mye til å fei­re den sto­re da­gen din. Burs­dags­klem fra mam­ma, pap­pa, og store­søs­ter Ama­lie.

10 år

Fred­rik Ege­li Mørch, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mye til Fred­rik Ege­li Mørch som fyl­ler 10 år lør­dag 3.juni. Du er fa­mi­li­ens Nu­gat­ti-spi­ser, Mi­necraft-spil­ler og smi­len­de fot­ball­spil­ler. Hele fa­mi­li­en øns­ker deg en rik­tig god 10-års­dag

3 år

Er­le Bjørne­støl, Song­da­len. Vår kjæ­re, skjøn­ne Er­le fyl­ler 3 år 8. juni, vi gle­der oss til å fei­re da­gen med deg i etter­mid­dag. Hil­sen mor­mor og bes­te.

10 år

Pe­ter Hå­bakk Lorent­sen, Kris­tian­sand. Hur­ra for vår kjæ­re Pe­ter som blir 10 år 4. juni. Du er en om­sorgs­full og flott gutt som vi er vel­dig glad i! Vi gle­der oss til å fei­re den sto­re da­gen med deg. Klem fra Håkon, Hen­rik, mam­ma og pap­pa.

3 år

Ma­rie Al­vil­de Au­stad, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for vår prin­ses­se Ma­rie Al­vil­de som fyl­ler 3 år i dag. Du er vår lil­le sol­strå­le og er utro­lig stol­te av deg. Vi er vel­dig glad i deg! Stor klem fra mam­ma og pap­pa.

7 år

Hå­vard Lome­land Hom­støl, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for gut­ten vår som blir 7 år til man­dag. Du er en flott gutt med glimt i øyet. Vi er stolt av deg! Mas­se klem­mer fra mam­ma, pap­pa og Sigrid.

3 år

Ma­rie Al­vil­de Au­stad, Kris­tian­sand.

I dag fyl­ler vår kjæ­re flot­te Ma­rie Al­vil­de Au­stad 3 år. Du sprer smil og gle­de hos oss alle. Vel­dig glad i deg. Stor klem fra mor, ba, tan­ter, onk­ler, ku­si­ner og voff voff fra Egon.

5 år

Lil­ly He­le­ne

Bernt­sen, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for vår kjæ­re Lil­ly­mor som blir 5 år! Du har et hjer­te av gull, og er raus med å gi gode ord og klem­mer! Vi er så stolt av deg, og vel­dig glad i deg! Stor klem fra mam­ma, pap­pa og Eivind.

3 år

Ma­rie Al­vil­de Au­stad, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer mas­se med da­gen. Vi er kjempe­glad i deg! Du er all­tid blid og glad! Mas­se burs­dags­klem­mer fra beste­mor, beste­far, on­kel Jens Olav, tan­te An­ne Ka­ri­ne og on­kel Tord, beste­tan­te og bes­te­on­kel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.