El­bi­le­ne gir svikt i inn­tek­te­ne

Inn­tek­te­ne fra bom­sta­sjo­ne­ne i Kristiansand fal­ler for fjer­de år på rad, og el­bi­le­ne er ho­ved­grun­nen. Men det er nep­pe fler­tall for å kre­ve inn bom­pen­ger fra dem.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: KJETIL REITE kjetil.reite@fvn.no

Ca­mil­la Hun­de­ri valg­te el­bil for å slip­pe bom­ut­gif­ter. Inn­tek­te­ne fra bom­sta­sjo­ne­ne fal­ler for fjer­de år på rad.

– Vi bor på Gim­le­kol­len og jeg job­ber i Søg­ne. Gra­tis pas­se­ring i bom­men var den vik­tigs­te grun­nen til at vi skaf­fet oss el­bil, sier Ca­mil­la Hun­de­ri som vi mø­ter i Kirke­gata.

Som el­bil­ei­er kan hun par­ke­re gra­tis og slip­per å be­ta­le i bom­men. Dis­se for­de­le­ne er det sta­dig flere som be­nyt­ter seg av.

Det fø­rer til at inn­tek­te­ne fra bom­pen­ger fal­ler år for år.

De sam­le­de inn­tek­te­ne i bom­sta­sjo­ne­ne rundt Kristiansand har gått ned hvert år si­den 2013 og var i 2016 på 237 mil­lio­ner. Ned­gan­gen har vært ti mil­lio­ner i lø­pet av tre år vi­ser regn­ska­pet som kom den­ne uka.

Og an­de­len el­bi­ler øker. De sis­te tal­le­ne fra Sta­tens veg­ve­sen vi­ser at 7,8 pro­sent av alle pas­se­rin­ger i bom­sta­sjo­ne­ne rundt Kristiansand blir fore­tatt av en el­bil.

ØNSKER BETALING

An­tall el­bil­pas­se­rin­ger i bom­men økte med 50 pro­sent fra 2015 til 2016. Nå kom­mer også for­sla­ge­ne om at el­bi­le­ne må be­ta­le for seg.

– Det skal ik­ke være slik at man skal slip­pe å be­ta­le for­di man kjø­rer rundt i en Te­s­la. De må bi­dra som alle and­re, sier Sti­an Stor­buk­ås, gruppe­le­der i Frp og le­der i by- og miljø­ut­val­get.

Han me­ner da­gens po­li­tikk er lite bære­kraf­tig si­den sat­sing på kol­lek­tiv, syk­kel og el­bil gir la­ve­re inn­tek­ter i bom­men. Pen­ger som igjen skal gå til sam­ferd­sels­til­tak i Kristiansand.

– Det er det som er det sto­re pro­ble­met og du kan ik­ke bare fort­set­te å sky­ve reg­nin­gen over på bi­lis­te­ne. Og hvis du snak­ker med and­re po­li­ti­ke­re i kor­ri­do­re­ne vil de mot­vil­lig gi deg rett, sier Stor­buk­ås.

15 KRO­NER

Se­kre­ta­ria­tet som job­ber med en ny bom­penge­ord­ning, har fore­slått 15 kro­ner for el­bi­ler i bom­men når an­de­len pas­se­rer 10 pro­sent. Men det­te ser det ut til å være li­ten stem­ning for.

Ord­fø­rer Ha­rald Fur­re (H) sa den­ne uka at han var mot å kre­ve bom­pen­ger fra el­bi­ler nå. Det sam­me sier Aps gruppe­le­der Met­te Gun­der­sen og vara­ord­fø­rer Jør­gen Kris­ti­an­sen (KRF).

– Det er alt­for tid­lig med bom­pen­ger på null­ut­slipps­bi­ler, for vi har ennå ik­ke nådd det ni­vå­et vi bør være på. De som kjø­per el­bil, er også med å be­ta­le for ut­vik­lin­gen glo­balt, så inn­til vi­de­re vil jeg ik­ke ta bort flere for­de­ler for el­bil­ei­er­ne. Skul­le man fjer­ne for­de­len med gra­tis bom, vil­le det være et helt feil sig­nal å sen­de, sier Jør­gen Kris­ti­an­sen.

I and­re nors­ke byer har også de­bat­ten om betaling for el­bi­ler rast. I Ber­gen ved­tok by­sty­ret den­ne uka at el­bi­le­ne skal be­gyn­ne å be­ta­le når de ut­gjør 20 pro­sent av alle bi­le­ne. Den de­bat­ten kom­mer tro­lig til Kristiansand til høs­ten.

ULEM­PER

Det er 2755 re­gist­rer­te el­bi­ler i Kristiansand, noe son ut­gjør i over­kant av sju pro­sent av alle per­son­bi­ler. For el­bil­ei­er Lin­da Gun­der­sen er det lite po­eng med el­bil hvis hun må be­gyn­ne å beta- le i bom­men.

– Jeg bor i Tveit og job­ber i Kvad­ra­tu­ren, så det at vi ik­ke be­ta­ler i bom­men, er vel­dig vik­tig for meg, sier hun.

I par­ke­rings­hu­set Gyl­deng­år­den mø­ter vi Elin Lom­heim som job­ber i NAV i sen­trum, men som bor på Flekkerøya.

– Jeg opp­lev­de også at bus­sen var full da den kom til Flek­ker­øy, og at jeg måt­te ven­te på nes­te, sier hun.

– Hvor vik­tig er det at du slip­per å be­ta­le i bom­men?

– For min del be­tyr ik­ke det så mye, men jeg er opp­tatt av at det skal fin­nes in­sen­ti­ver slik at folk vel­ger el­bil. Det er også øko­no­misk med el­bil på grunn av lave drifts­ut­gif­ter. Å lade el­bi­len kre­ver om­trent like mye strøm som å la en pa­nel­ovn på en hel dag.

Ca­mil­la Hun­de­ri er opp­tatt av at det også er ulem­per med el­bil, og det drei­er seg ik­ke kun om rekke­vidde­angst. – I vin­ter satt jeg tre ti­mer i kø og måt­te slå av mo­to­ren for å ik­ke gå tom for strøm. Det er ri­me­lig kaldt.

– IK­KE DRAMATISK

Inn­tek­te­ne fra bom­me­ne i Kristiansand blir brukt til sam­ferd­sels­til­tak i re­gio­nen. I 2016 ble det over­ført 209 mil­lio­ner til sam­ferd­sels­til­tak fra bom­penge­sel­ska­pet.

– Vi opp­le­ver ik­ke sterkt inn­tekts­bort­fall, men det er klart at når an­de­len av el­bi­ler blir stør­re, har det kon­se­kven­ser for inn­tek­te­ne. Gitt at da­gens ord­ning blir vi­dere­ført, så vil det ha en ef­fekt. Vi vet også at de som har el­bil, kjø­rer flere gan­ger gjen­nom bom­me­ne enn det and­re gjør, sier Jan Ot­to Han­sen, dag­lig le­der i Nye Kristiansand bom­penge­sel­skap.

De vil ik­ke ha noen me­ning om hvor vidt el­bi­le­ne skal be­ta­le el­ler ik­ke.

I Sta­tens veg­ve­sen sier sek­sjons­le­der In­ger Ann Fidje­støl at fal­let i inn­tek­ter er mar­gi­nalt og at kon­se­kven­se­ne i dag er små.

– Det­te be­tyr kun at det tar litt len­ger tid å kre­ve inn den sum­men som skal kre­ves inn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.