150 går dagravn på Lund

Da­grav­ne­ne star­tet lør­dag kveld job­ben med å gjø­re by­de­len Lund til et litt tryg­ge­re sted å fer­des.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: VEGARD DAMSGAARD vegard.damsgaard@fvn.no

– Vi prø­ver å være her for de unge, gi de trygg­het og få kon­takt med dem, for­tel­ler Mor­ten Brandt, team­le­der i natte­ravn­tje­nes­ten til Kristiansand kom­mu­ne.

Lør­dag kveld var han med da den førs­te dagravn-ord­nin­gen så da­gens lys i Kristiansand.

De var lett syn­li­ge, de ni per­sone­ne som vand­ret rundt Wilds Min­ne sko­le og nær­lig­gen­de strøk i grup­per på tre, med gul vest.

Hver lør­dag frem­over skal et ti­talls voks­ne gå dagravn på Lund i tids­rom­met 17.30 til 21.30.

SLÅSSKAMP På 17. MAI

Kristiansand kom­mu­ne har de sis­te må­ne­de­ne job­bet for å ska­pe trygg­het i by­de­len Lund.

For­an­led­nin­gen var dob­belt­dra­pet ved Wilds Min­ne sko­le i de­sem­ber.

Det kom fram at gjen­ger av unge har spredt frykt ved rus­mis­bruk og ut­age­ren­de opp­før­sel på etter­mid­dags- og kvelds­tid.

Be­ho­vet for vok­sen til­stede­væ­rel­se er ab­so­lutt til ste­de, iføl­ge nær­mes­te na­bo­er:

– Se­nest om etter­mid­da­gen 17. mai var det slåsskamp mel­lom to ung­dom­mer like her borte, og en godt vok­sen dame for­søk­te å gå i mel­lom, for­tel­ler Kris­tin Haa­ver­sen, som også i se­ne­re tid har ob­ser­vert unge i be­ru­set til­stand ved sko­len.

Selv har hun gitt sin dat­ter i sjet­te klas­se for­bud mot å fer­des i om­rå­det på kvel­der, spe­si­elt i hel­ge­ne.

– De sy­nes det er kjempe­gøy å gå her, men jeg fø­ler ik­ke det er trygt len­ger.

Haa­ver­sen er ik­ke ale­ne. Kom­mu­nen er fullt klar over den­ne fryk­ten for å bru­ke om­rå­de­ne rundt Wilds Min­ne sko­le, gam­le sta­dion og Bertes­buk­ta.

Også po­li­ti­et var lør­dag inn­om med pa­trulje­bil for å vise til­stede­væ­rel­se.

IK­KE ET FREMMEDELEMENT

– Det er jo så synd. Dis­se områ- de­ne har alle fa­si­li­te­ter, og skul­le kun­ne bru­kes av barn og unge, på­pe­ker Mor­ten Brandt, som er opp­tatt av å opp­søke de unge, slå av en prat og vise at de er til ste­de:

– Vi må si til dem at hvis det skjer noe tull, så ta kon­takt med oss i gul vest. Vi er her for å bli brukt og skal ik­ke være et fremmedelement, men smel­te sam­men med de unge.

Da­grav­ne­ne er stort sett «lond­skrå­ger» med barn i skole­al­der. 150 for­eld­re har meldt seg til tje­nes­te.

– Vi er tryg­ge, edru voks­ne som er til ste­de for barn og unge på Lund. Vi skal ha en god tone, ik­ke ret­te peke­fin­ge­ren, men vise at vi bare vil dem godt, sier Re­nathe Aatan­gen, nest­le­der i fau ved Wilds Min­ne sko­le og ini­tia­tiv­ta­ker til dagravn­tje­nes­ten.

Da­grav­ne­ne skal være til hjelp og støt­te. De har fått in­struks om ik­ke å gri­pe inn i kon­flik­ter, men ved be­hov rin­ge po­li­ti­et og barne­vern­vak­ta el­ler skys­se de unge hjem.

FOTO: VEGARD DAMSGAARD

Lund har mo­bi­li­sert etter at unge men­nes­ker har skapt utrygg­het i by­de­len. Dis­se var de førs­te ni av to­talt 150 for­eld­re som går dagravn. Lør­dag møt­tes de på Shell Val­hal­la klok­ka 17.30: Fra venst­re Ed­mund Birke­dal, Kjer­stin Breistein Da­ni­el­sen, Hel­ga Ba­tes, Re­nathe Aatan­gen, Li­sa Skaar, Kris­tin Haa­ver­sen, He­ge Wal­de­land, Chris­ti­ne Høy­er-sø­ren­sen og Mor­ten Brandt.

FOTO: VEGARD DAMSGAARD

Li­sa Skaar (t.v.), Mor­ten Brandt og Kris­tin Haa­ver­sen i skole­går­den til Wilds Min­ne sko­le, der dob­belt­dra­pet skjed­de i de­sem­ber.

FOTO: VEGARD DAMSGAARD

Ini­tia­tiv­ta­ker Re­nathe Aatan­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.