Kos­tet 2,5 mrd. – ei­es av styrt­rik emir

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: VEGARD DAMSGAARD vegard.damsgaard@fvn.no

Su­per­yach­ten Kata­ra er på vi­sitt i Kristiansand. Den er blant ver­dens roms­ligs­te og ble i 2010 le­vert til emi­ren av Qa­tar.

– Det­te er en fet yacht å få til byen, sier as­sis­te­ren­de havne­di­rek­tør Tho­mas Gran­feldt.

Ski­pets ver­di skal lig­ge rundt 300 mil­lio­ner dol­lar, el­ler drøyt 2,5 mil­li­ar­der kro­ner, iføl­ge su­per­yacht­fan.com.

Fre­dag etter­mid­dag la den 124 me­ter lan­ge yach­ten til på den nye cruise­kaia i Kristiansand, og tank­bi­le­ne gikk i skyt­tel­tra­fikk ut­over kvel­den.

IK­KE NOK DRIVSTOFF

Kris­tian­sands an­legg mak­tet rett og slett ik­ke å le­ve­re.

– De øns­ket mer bun­kers enn man klar­te le­ve­re, for­di vi ik­ke har noe or­dent­lig bun­kers­an­legg. Jeg vil gjet­te de fikk mel­lom 200 og 400 tonn, mens de had­de lyst på mel­lom 1000 og 1500, sier Gran­feldt, som tid­li­ge­re har ut­trykt frust­ra­sjon over sam­me tema.

Kata­ra blir lig­gen­de i Kristiansand et par da­ger, etter ga­ranti­re­pa­ra­sjo­ner på verf­tet i Tysk­land.

Som tid­li­ge­re om­talt er det gjer­ne for­ma­li­te­ter og pa­pi­rer som må stemp­les uten­for EU som gjør at en del yach­ter sø­ker til norske­kys­ten.

I til­legg er lo­ka­le ser­vice­folk re­kvi­rert for mind­re opp­drag, så den er slett ik­ke in­ne bare for å bunk­re.

– Det er be­stilt mas­se ser­vice­tje­nes­ter med man­ge in­volvert, så det­te er et vel­dig hyg­ge­lig an­løp for Kris­tian­sands-re­gio­nen, sier den as­sis­te­ren­de havne­di­rek­tø­ren.

ABDISERTE I 2013

Kata­ra ble bygd i 2010 av det tys­ke yacht­verf­tet Lurs­sen og le­vert til emi­ren av Qa­tar, Sheikh Ha­mad Bin Kha­li­fa alTha­ni.

I 2013 abdiserte Sheikh Ha­mad, emir si­den 1995, til for­del for søn­nen. Yach­t­ei­e­ren skal ha en for­mue til­sva­ren­de drøyt 20 mil­li­ar­der kro­ner.

Kata­ra har 30 lu­ga­rer for et mann­skap på 60, og 14 lu­ga­rer for 28 gjes­ter.

MAKS 20 KNOP

Ski­pet har en topp­fart på rundt 20 knop, og marsj­fart på 15. Den har he­li­kop­ter­dekk om­bord, mens dek­ket for øv­rig er i teak.

Nav­net Kata­ra, el­ler Cata­ra, var det førs­te nav­net som ble brukt om Qa­tar-halv­øya i his­to­ris­ke kart.

For­ri­ge gang det var så ce­le­bert be­søk i Kristiansand havn var da sei­l­yach­ten til den rus­sis­ke mange­mil­li­ar­dæ­ren Andrey Mel­nit­sjen­ko var inn­om på test­kjø­ring i fe­bru­ar, di­rek­te fra verf­tet i Nord-tysk­land.

Sai­ling Yacht A er 143 me­ter lang og kos­tet ei­e­ren ik­ke mind­re enn 3,7 mil­li­ar­der kro­ner.

FOTO: VEGARD DAMSGAARD

Su­per­yach­ten Kata­ra, som til­hø­rer den for­ri­ge emi­ren av Qa­tar, på den nye cruise­kaia i Kristiansand fre­dag kveld. Mann­ska­pet på red­nings­skøy­ta var nys­gjer­ri­ge og tok en nær­me­re titt på ski­pet.

FOTO: VEGARD DAMSGAARD

Tank­bi­ler sto i kø.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.