Fakta

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Red­nings­pak­ke for Full­rig­ge­ren Sør­lan­det

● Kristiansand kom­mu­ne øker det år­li­ge til­skud­det til Full­rig­ge­ren med 500.000 i året. Der­med sti­ger det fra 1,5 mil­lio­ner til 2 mil­lio­ner.

● I til­legg gir Kristiansand et eks­tra­or­di­nært til­skudd på 500.000 kro­ner i pe­rio­den 2018-2020. Der­med vil den år­li­ge støt­ten i en pe­rio­de være oppe i 2,5 mil­lio­ner.

● Kristiansand kom­mu­ne øker også sitt an­svar­li­ge lån til Full­rig­ge­ren Sør­lan­det med 10 mil­lio­ner kro­ner. Der­med blir det sam­le­de an­svar­li­ge lå­net på 23,5 mil­lio­ner.

● Kristiansand kom­mu­ne over­tar fyl­kes­kom­mu­nens ga­ran­ti­an­svar på 7,5 mil­lio­ner.

● Fyl­kes­kom­mu­nen øker sitt til­skudd fra 1,5 mill. til 2 mill. I til­legg gir de et eks­tra­or­di­nært til­skudd på 6 mill i pe­rio­den 2018-21.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.