Vil fjer­ne hele pro­ble­met med rot

Kom­mu­nen lar bøke­tre­et stå, si­den det står på pri­vat grunn. Ei­e­ren må også la tre­et stå, si­den det er de­fi­nert som fre­det i mur­by­pla­nen.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Imens øker ir­ri­ta­sjo­nen blant de 15 be­boer­ne i Kon­gens gate 14.

– Vi ten­ker med gru på at grei­ner og i ver­ste fall hele tre­et kan fal­le og ska­de både folk og bi­ler, sier Ole Kris­ti­an Kla­ve­nes.

Han har vært le­der av sam­ei­et Kon­gens gate 14 helt si­den han flyttet inn i går­den for ti år si­den.

– Like len­ge har det­te tre­et vært en verke­byll, po­eng­te­rer Kla­ve­nes, som leg­ger til at sty­ret i sam- ei­et gjen­tat­te gan­ger har drøf­tet hvor­dan pro­ble­met kan fjer­nes med rot.

RÅTNER

Nett­opp rota til det gam­le tre­et er år­sa­ken til noe av pro­ble­met.

– Alle kan se hvor­dan rota vokser. Mur­kan­ten mot for­tau­et er helt øde­lagt som føl­ge av de ster­ke kref­te­ne. En­da mer al­vor­lig er råte­ska­den i stam­men. Man tren­ger ik­ke å være tre­eks­pert for å se at det­te tre­et ik­ke er friskt.

– Hva sva­rer park­ve­se­net når de­re for­kla­rer pro­ble­met?

– At tre­et står på pri­vat grunn og der­med er vårt an­svar. Vi skul­le mer enn gjer­ne ha sa­get det ned. Men det kan vi jo ik­ke, si­den bøka er fre­det.

Kla­ve­nes sier at tre­et ir­ri­te­rer av flere grun­ner, og nev­ner sta­dig tet­te tak­ren­ner og grøn­ne ter­ras­ser som ek­semp­ler.

– BØR Få LEVE

– Er det in­gen som ønsker å be­va­re det sta­se­li­ge bøke­tre­et?

– In­gen av be­boer­ne i de ti lei- lig­he­te­ne i Kon­gens gate 14. Og det er vi som ei­er det. Men ei­e­ren av nær­mes­te nabo­gård, kunst­ne­ren Per Fronth, sy­nes det er pent, opp­ly­ser Ole Kris­ti­an Kla­ve­nes.

Over­for Fædre­lands­ven­nen be­kref­ter Per Fronth at han har sterkt øns­ke om at tre­et bør få leve.

– Men det er un­der for­ut­set­ning av at frem­ti­dig til­stands­rap­port støt­ter fort­satt liv, un­der­stre­ker han.

Park­sjef Aase Hørs­dal sy­nes ik­ke det­te er en ki­len sak.

FOTO: LARS HOLLERUD

Bøke­tre­et uten­for Kon­gens gate 14 er de­fi­nert som fre­det i gjel­den­de mur­by­plan. Per Fronth ei­er nabo­går­den vegg i vegg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.