Cor­byn kre­ver Mays av­gang etter po­li­tik­utt – valg­kam­pen fort­set­ter

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

●● Labour-le­der Jere­my Cor­byn me­ner stats­mi­nis­ter There­sa May må gå av etter å ha støt­tet kutt i bri­tisk po­li­ti mens hun var in­nen­riks­mi­nis­ter.

Iføl­ge Sky sier Labour-le­de­ren at flere har kom­met med lig­nen­de fore­spørs­ler, om at May bør gir seg som stats­mi­nis­ter fra «vel­dig an­svar­li­ge folk» som er «vel­dig be­kym­ret» over his­to­rik­ken hen­nes.

Etter å ha fått spørs­mål igjen om han ønsker at stats­mi­nis­te­ren skal tre av, sier han:

–Vi har et valg på tors­dag, og det er kan­skje bed­re å hånd­te­re det der, sier han.

May for­svar­te sik­ker­hets­po­li­tik­ken sin i en tale etter å ha møtt re­gje­rin­gens krise­ko­mi­té COBRA man­dag for­mid­dag.

Hun har et øken­de press mot seg etter at det ble på­pekt at det har blitt 20.000 fær­re po­liti­folk i ga­te­ne i lø­pet av de sis­te seks åre­ne, sam­ti­dig som Stor­bri­tan­nia har blitt ram­met av tre ter­ror­an­grep i lø­pet av kort tid.

– Jeg til­byr sterkt og sta­bilt le- der­skap, sier Stor­bri­tan­nias stats­mi­nis­ter There­sa May i sin førs­te valg­kamp­tale si­den ter­ror­an­gre­pet lør­dag.

May sier det er vik­ti­ge­re enn noen gang å vel­ge en le­der som kan sik­re lan­det fra ter­ro­ris­me. – Å be­kjem­pe ter­ro­ris­me og eks­tre­mis­me er vik­tig for Stor­bri­tan­nia, men også for den glo­ba­le ver­den.

Hun sa at det var vik­tig ta en pau­se fra valg­kam­pen etter ter­ror­an­gre­pe­ne som har pre­get Stor­bri­tan­nia de sis­te da­ge­ne. Nå me­ner hun det er rik­tig at valg­kam­pen fort­set­ter, for å opp­fyl­le de­mo­kra­ti­et lan­det byg­ger på.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.