Kurt Mos­vold kjø­per mer i Ave­ny­en

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RUNE ØIDNE REI­NERT­SEN rune.o.rei­nert­sen@fvn.no

Først le­det Kurt Mos­vold an i en grup­pe som kjøp­te Ave­ny­en-ei­en­dom­mer for 400 mil­lio­ner kro­ner i de­sem­ber. Nå over­tar sam­me grup­pe det tid­li­ge­re Ica Maxi-byg­get også.

– Det er byg­get hvor Te­s­la og Elek­tro­im­por­tø­ren hol­der til i dag. Pri­sen er 165 mil­lio­ner kro­ner og area­let 10.000 kvad­rat­me­ter, sier Kurt Mos­vold.

Der­med blir regne­styk­ket ik­ke vel­dig kom­pli­sert, om man kla­rer å hol­de styr på nul­le­ne: 16.500 kro­ner kvad­ra­ten.

KJØPEMODUS

Etter å ha solgt Nav-byg­get på Tan­gen til Svens­ke Sam­hälls­bygg­nads­bo­la­get i Nor­den AB (SBB) for 186 mil­lio­ner kro­ner i ja­nu­ar, har Mos­vold vært i kjøpemodus. Nå er alt­så nok et bygg i Ave­ny­en i Sør­lands­par­ken lagt inn i por­te­føl­jen.

– I de­sem­ber var det en grup­pe in­ves­to­rer, syn­di­kert av Fearn­leys, som kjøp­te byg­ge­ne hvor El­kjøp, Jula, Jysk, Bo­hus og Mon­ter hol­der til, pluss det tom­me byg­get som tid­li­ge­re hu­set XXL. Mos­vold & Co tok 40 pro­sent, sam­men med fa­mi­lie og ven­ner ble det 70 pro­sent. Da det nå ble ak­tu­elt å kjø­pe det tid­li­ge­re Ica Maxi-byg­get av Nor­ges­grup­pen, ble de sam­me in­ves­to­re­ne med på nytt med en gang, med sam­me an­de­ler, for­tel­ler en ty­de­lig for­nøyd Mos­vold.

Det hø­rer med til his­to­ri­en at Mos­vold & Co i mel­lom­ti­den også har kjøpt det mind­re byg­get ved inn­gan­gen til Ave­ny­en som frem­for alt for­bin­des med Bur­ger King.

– To­talt har vi nå 36.771 kvad­rat­me­ter i Ave­ny­en, reg­ner Mos­vold ut. (Det er alt­så med­ei­ere, red.anm.)

ALT UTLEID I år

– Ica Maxi-byg­get, el­ler bed­re: Te­s­la-byg­get, er fullt utleid. Vi har ting på gang for Xxl-byg­get også. Ja, in­nen ut­gan­gen av det­te året reg­ner vi med å ha leid ut alt vi ei­er i Ave­ny­en. Vi kom­mer til å pro­fi­le­re om­rå­det ster­ke­re, blant an­net gjen­nom egen «han­de­lens dag» 15. juni. Ben­te Mos­vold An­der­sen, som kom­mer fra Ei­en­doms­meg­ler 1, er an­satt for å job­be fullt med Ave­ny­en. Og ja, hun er min ku­si­ne, sva­rer Kurt Mos­vold på det uunn­gåe­li­ge spørs­må­let.

Han de­ler el­lers Sør­lands­par­ken opp i tre de­ler når det er snakk om tra­di­sjo­nell han­del:

– Sør­lands­sen­te­ret, Ave­ny­en og bil­mar­ke­det leng­re nede. Ave­ny­en har for øv­rig vært en suk­sess, er­klæ­rer han.

– Det sis­te vil kan­skje ik­ke alle være eni­ge i?

– Den si­den av Ave­ny­en hvor El­kjøp, Jula og di­ver­se and­re hol­der til, har vært en suk­sess. På mot­satt side har det stått mye tomt, så der er det ut­ford­rin­ger, ny­an­se­rer Kurt Mos­vold.

I MÅL På FISKEBRYGGA

Et re­sul­tat av Mos­volds kjøpemodus er også at han - om­si­der, iføl­ge ham selv - har full kon­troll over de sju byg­ge­ne på Fiskebrygga.

– Jeg mang­let det hvor Dol­ly Dim­p­les hol­der til, pluss and­re og tred­je eta­sje i Pie­der Ro­byg­get. Men nå er beg­ge de­ler på plass, opp­ly­ser in­ves­to­ren som Fædre­lands­ven­nen tid­li­ge­re har om­talt som «kon­gen av Fiskebrygga».

FOTO: RUNE ØIDNE REI­NERT­SEN

Det­te byg­get i Ave­ny­en, som først hu­set Ica Maxi, nå Te­s­la og Elek­tro­im­por­tø­ren, har Mos­vold & Co kjøpt sam­men med and­re in­ves­to­rer. Det er på 10.000 kvad­rat­me­ter.

FOTO: RUNE ØIDNE REI­NERT­SEN

I den­ne rek­ka i Ave­ny­en ei­er Mos­vold & Co an­de­ler i flere bygg. To­talt drei­er det seg om 37.000 kvad­rat­me­ter i Ave­ny­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.